Profileringar och examen

Profilerade studiealternativ

Under det tredje året kan man antingen följa huvudinriktningen för pastorsutbildningen eller välja en profilering:

  • Internationell profil (alla orter): Denna profil ger dig mäjligheter att bli utbytesstudent under en termin eller att bedriva kontextuella studier utomlands i mission under 5-8 veckor.
  • Interkulturell profil (alla orter): Denna profil kan läsas inom ALTs fyraåriga program eller som särskild terminskurs för människor som är på väg in i missionsarbete. Du får studera kulturförståelse, interkulturell tjänst, migration och integration som kan användas i kulturöverskridande arbete både i Sverige och utomlands.
  • Social-diakonal profil (alla orter): Denna profil ger dig möjlighet att rikta studierna mot kyrkans diakonala uppdrag i världen. Det är ett växande fält för församlingar och profilen ger verktyg till att arbeta diakonalt. Profilen kan läsas inom ALTs fyraåriga program eller som särskild terminskurs för människor som är på väg in i diakonalt arbete
  • Bibelvetenskaplig profil (endast i Örebro): Denna profil ger dig redskapen för att läsa Bibeln på grundspråken, grekiska och hebreiska. Den ger en god grund för fortsatta exegetiska studier och bibelforskning.
  • Religionslärarprofil (endast i Örebro): Denna profil passar dig som vill arbeta helt eller delvis som religionslärare. Studierna breddar religionsstudierna och ger en fördjupad lärarkompetens. Profilen kan läsas inom ramen för något av de teologiska programmen i Örebro (två-, tre– eller fyraårigt program). Religionslärarbehörighet förutsätter vidare studier i pedagogik (kontakta studievägledare för mer information).

 Yrkesprofilering

Vår ambition är att varje student ska få en bred helhetsutbildning med grundläggande allmänkunskaper och mångsidig träning av kompetenser för församlingsledarskap. Under studietiden finns ändå möjligheter för studenten att inom vissa kurser och flexibla fältstudier fördjupa och profilera sin utbildning mot det som är inriktningen för deras kommande tjänst. Det kan gälla barn- och ungdomsarbete, evangelisation och församlingsgrundande, diakoni, själavård, mission, undervisning, församlingsledning mm.

Ett antal kurser och träffar introducerar också studenten i det konfessionella sammanhang som hon/han kan komma att arbeta inom. Akademi för Ledarskap och Teologi samverkar med samfundens kontaktpersoner för församlingstjänster, så att det finns naturliga vägar ut i tjänst för studenterna.

Studenter som är intresserade av tjänst i olika samfund erbjuds möjlighet att hålla kontakt med samfunden under studietiden. Det sker genom möten i samfundsgrupper i samband med de gemensamma utbildningsträffarna, gemensamt deltagande i viss konferens, samt genom att samfundens kontaktperson möter studenterna. Samfundsanknytningen sker också genom utbildningsförsamlingen, samt genom att vissa moment i kurserna ges en samfundsprofilering.

Examen

Det fyraåriga programmet leder fram till en teologie kandidatexamen.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi