Programmet för mission och interkulturella studier (PROMIS)

Programmet för mission och interkulturella studier (PROMIS) är en missionsförberedande utbildning som lämpar sig för den som tänker sig tvärkulturellt arbete internationellt såväl som i Sverige, eller för den som bara är nyfiken på mission. Vissa studenter är redan antagna som missionärskandidater av en församling, missionsorganisation eller samfund, andra kommer för att bearbeta sina funderingar i ett tidigare skede. Utbildningen är unik i sitt slag i Sverige.

PROMIS klassas som en eftergymnasial yrkesinriktad folkhögskoleutbildning och anordnas inom ramen för Kaggehoms folkhögskola. Programmet är uppbyggt av fyra delkurser: Missionskunskap, Kulturförståelse, Migration och religionsmöte samt Interkulturell tjänst och den missionella kyrkan.

Nästa möjlighet att läsa PROMIS erbjuds vt-18.

Missionsinstitutet som idag driver PROMIS kommer inte finnas kvar i sin nuvarande form från och med 1 juli 2017. Mer information kommer när beslut om MI:s framtid är fattade.

Kontakt: Maria Karlsson, maria.karlsson@altutbildning.se.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi