Studier utomlands

ALTs ägarsamfund Evangeliska Frikyrkan, Pingst och Svenska Alliansmissionen bedriver sedan lång tid tillbaka internationellt missions- och biståndsarbete. Åtskilliga av våra tidigare studenter tjänstgör eller har tjänstgjort i missions- och biståndsarbete. Många studenter kommer till utbildningen med internationell erfarenhet, ofta någon form av volontärverksamhet.

Medveten internationalisering

I kurserna finns vanligtvis ett internationellt perspektiv. En stor del av litteraturen är till exempel internationell och då inte bara skriven av författare från västerlandet. Vi har återkommande tillfällen med internationella gästföreläsare. En samverkan med Centre for Islamic Studies vid London School of Theology innebär att en lärare därifrån finns i Örebro två veckor/termin under några år från och med hösten 2003.

Flera av våra lärare medverkar i egenskap av gästföreläsare i ett flertal länder och pedagogiska miljöer. Under senare år har lärare i sådana syften besökt Burma, Estland, Filippinerna, Japan, Kina, Mocambique, Nepal, Norge, Sri Lanka, Sydafrika och Thailand. Lärarna är också medlemmar i internationella teologiska nätverk av olika slag.

Erasmus

Örebro Teologiska Högskola (ÖTH) deltar sedan 2007 i Erasmussamarbetet mellan länder i Europa för att öka utbyte och mobilitet mellan lärosätens studenter och personal. Varje deltagande lärosäte uttrycker sin medverkan i detta internationella samarbete genom dokumentet Erasmus Policy Statement. För närvarande har vi uttalat samarbete med Tartu Baptist seminar i Tartu, Estland, Åbo Akademi i Åbo, Finland, Ansgars Teologiske Högskole i Kristiansand, Norge samt Evangelische Theologische Faculteit i Leuven, Belgien. Det går även att åka ut som stipendiat till andra lärosäten som är anslutna till Erasmus.

Alla studiepoäng som du tar vid det utländska lärosäte där du gör din studieperiod tillgodoräknas. Registerutdrag (som visar kurser och betyg), och examensbevis från ÖTH utfärdas kostnadsfritt för studenten, och med examensbevis följer Diploma Supplement (på engelska) som följer den standard som utarbetats av EU, Europarådet och UNESCO/CEPES. Diploma Supplement dokumenterar också relevant information om det svenska systemet för högre studier.

Det är även möjligt att skicka studenter till andra lärosäten som medverkar i Erasmussamarbetet efter att kontakt har tagits. Studenter som är intresserade av att åka ut som Erasmusstipendiat kan vända sig till utbildningsledare och Erasmushandläggare Tommy Wasserman för mer information,  e-post: tommy wasserman@efk.se.

Läs mer om Tillgodoräkning vid Erasmusutbyte.

Ladda ner Erasmus charter for Higher Education 2014-2020

Övriga samarbeten

Förutom Erasmussamarbetet har ALT/ÖTH även andra samarbetsavtal med lärosäten utomlands:

London School of Theology (tidigare namn London Bible College),
Spurgeon´s Theological College i London,
All Nations Christian College utanför London,
Bethel University (Bethel Seminary) i St Paul, USA
International Baptist Seminary i Amsterdam.

Mer information om skolorna hittar du på deras hemsidor. Studierna vid utländsk institution kan i normalfallet tillgodoräknas inom den svenska utbildningen.

Fältstudium i utvecklingsland

Du kan också göra ett fältstudium i ett utvecklingsland. Varje år förmedlar vi stipendiemedel från SIDA/Svenska Missionsrådet till 4-6 studenter som genomför ”Minor Field Studies” (fältstudier). Avsikten är att fördjupa reflektion över religionens roll i samhällsutveckling i låginkomstländer. Detta sker genom studier av missionsarbete och biståndsinsatser ur en mängd synvinklar.

Syfte

Syftet med att läsa utomlands är att bidra till ökat internationellt medvetande och en ökad förståelse för andra länder och deras kulturer. Det ger dig som student kunskaper och färdigheter som gör att du står bättre rustad för arbete och tjänst såväl utomlands som i ett mångkulturellt Sverige.

Extra studielån

När du studerar utomlands är du berättigad till studiemedel som vanligt. Bidragsdelen är lika stor som för studier i Sverige, men du kan i många fall få förhöjt lånebelopp beroende på vilket land du skall studera i. Läs mer på CSN:s hemsida.

© 2017 Akademi för Ledarskap och Teologi