Stort grattis doktor Prosén!

Stort grattis doktor Prosén!

Martina Prosén, lärare på ALT, har disputerat vid Lunds Universitet. Hennes forskning handlar om hur gudstjänstens liv tar sig uttryck i några pentekostala kyrkor i Östafrika. Titeln på avhandlingen är A Rhythm that Connects my Heart with God. Studien bygger på intervjuer och deltagande observationer men också analys av sångtexter och predikningar. Martina kombinerar olika empiriska metoder från antropologin med teorier om ritualer och gör sedan både kritisk och konstruktiv teologi av det hela. Detta är ett exempel på forskning som spänner över flera fält och som därför är både komplex och intressant.

Själva disputationen ägde rum i Lund fredagen den 27 augusti men under rådande restriktioner blev det en så kallad hybrid lösning. Martina själv satt tillsammans med handledare och delar av betygsnämnden i en sal med videoutrustning. Opponenten Mark Cartledge, rektor på London School of Theology, var med på länk som även Terje Hegertun i betygsnämnden. I en annan sal i Lund satt åhörare och därtill kom ett antal personer som följde tillställningen via länk. Det blev ett mycket gott och informativt samtal där opponenten flera gånger berömde Martina för väl genomfört arbete.

Martinas forskning visar att det finns mycket att lära av att försöka förstå hur människor uttrycker sin tro i gudstjänsten. Det är uppenbart att trons själva innehåll till stor del bärs av hur tron uttrycks och att den djupt personliga tron hos dem som deltar är sammanflätad med de gemensamma uttrycken i gudstjänsten. Studien visar hur människors både agerande i och upplevelse av gudstjänsten formas till meningsbärande strukturer, eller med ett annat ord ritualer.

Nu lägger Martina doktorandstudierna bakom sig och kommer tillbaka till ALT som lärare och forskare. Hon kommer att undervisa i flera kurser och handleda uppsatser. Därtill kommer hon att delta i några olika forskningsprojekt. Vi på ALT är stolta och glada över Martinas arbete och hälsar henne varmt välkommen tillbaka till arbetet hos oss!

 

Comments are closed.