Här kan du läsa mer om de Campuskurser som vi erbjuder till hösten. Kurserna kan läsas som fristående kurser eller inom program vid Örebro teologiska högskola.

Kursplaner hittar du här. Nedan ser du två bokstäver på baksidan av varje kurs. Dessa bokstäver hjälper dig att lättare hitta bland våra kursplaner. OBS att kurser med benämning “Grundnivå 2" har särskilda förkunskapskrav.

På baksidan av varje kurs ser du även vilken eller vilka dagar kursen ges.

OBS! Denna sida är för tillfället inte mobilanpassad. Se kursutbud för Örebro teologiska högskola här.

Block 1 HT v. 35-44

Block 2 HT v. 45-01

Introduktion till teologiska studier

Grundnivå

RR101, tisdag-onsdag

Studenten introduceras till det teologiska studiet, de olika ämnesdisciplinerna och arbetssätten. I kursen studeras även trons och teologins roll och funktion i samtida samhälle.

Kyrkohistoria, baskurs

Grundnivå

KM102, onsdag/fredag

Kursen innehåller följande huvudmoment: Översikt av den kristna kyrkans historia i relation till den allmänna historien och i ett globalt perspektiv. Kyrkokunskap med särskild hänsyn till kyrkor och samfund verksamma i Sverige idag.

Nytestamentlig grekiska 1

Grundnivå 2

BV201, Tisdag-onsdag

En allmän introduktion i det grekiska språkets historia fram till nutid, med särskild tonvikt på den nytestamentliga koinégrekiskans tidsepok. Kursen går igenom formlära och syntax under löpande jämförelse med motsvarande svensk grammatik.

NT, fördjupningskurs: Kris i Korinth (1 Kor), språklig

Grundnivå 2

BV216, tisdag-onsdag

Första Korinthierbrevet kan med rätta kallas för en ”problemskrift”. Brevet behandlar en mängd frågor och problem hos de tidiga kristna i Korinth: partibildningar, motsättningar, rättstvister, grupperingar i samband med firandet av Herrens måltid...

NT, fördjupningskurs: Kris i Korinth (1 Kor), icke-språklig

Grundnivå 2

BV226, tisdag-onsdag

Första Korinthierbrevet kan med rätta kallas för en ”problemskrift”. Brevet behandlar en mängd frågor och problem hos de tidiga kristna i Korinth: partibildningar, motsättningar, rättstvister, grupperingar i samband med firandet av Herrens måltid...

Fördjupningsseminarium: ”Teologi om sexualitet i samtida kontext”

Grundnivå 2

TL250, onsdag/fredag

Kursen handlar om hur sexualitet kan förstås teologiskt. Syftet är att skapa förståelse, fördjupa och möjliggöra teologiska ställningstaganden i frågor som rör sexualitet.

Fördjupningsseminarium: Bibelteologi 2

Grundnivå 2

BV268R, torsdag

Kursen utgör en fördjupning av de olika moment som ingått i kursen BV103 Bibelteologi 1. Särskilt ges möjlighet att bearbeta de enskilda bibelförfattarnas bidrag till bibelteologin samt att bearbeta bibelteologins metodfrågor.

Religionsfilosofi och idéhistoria

Grundnivå 2

TL206R, fredag

Kursen syftar till att fördjupa förståelsen för västerlandets idéhistoria och religionsfilosofins grundfrågor samt apologetikens förutsättningar och möjligheter i en mångkulturell och postmodern kontext.

Kyrkan i samhället

Grundnivå 2

TL257, fredag

Kursens syfte är att studenterna ska skaffa sig fördjupade kunskaper om kyrkans roll i den offentliga sfären och insikt om möjligheter och risker som finns som aktör i det civila samhället.

Gamla testamentet, baskurs

Grundnivå

BV101, tisdag-onsdag

Studenten får en översikt över Gamla testamentets böcker med fokus på innehåll, tillkomst och teologi. Kursen ger en introduktion till olika moment inom biblisk tolkningsmetodik samt en översikt över forskningen på Gamla testamentets område.

Världsreligionerna, baskurs

Grundnivå

RR106, onsdag/fredag

Föreläsningar om grundläggande religionsvetenskapliga perspektiv, huvuddrag i de stora världsreligionerna samt moderna religionsbildningar och alternativ andlighet. Bearbetning av viktiga frågeställningar inom ämnesområdet.

Nytestamentlig grekiska 2

Grundnivå 2

BV202, tisdag-onsdag

Fortsatt genomgång av grekiskans formlära och syntax under löpande jämförelse med motsvarande svensk grammatik. Valda delar i Nya testamentet (Johannes, Matteus, 1 Thessalonikerbrevet) studeras ur språkligt och teologiskt perspektiv.

Fördjupningsseminarium: Sveriges kyrkohistoria

Grundnivå 2

KM241, tisdag-onsdag

Kursen ger dels en övergripande inblick i huvuddragen i de olika perioderna i Sveriges kyrkohistoria, dels ett fördjupat studium av ett par tematiskt avgränsade skeenden eller företeelser inom områden såsom Sveriges kristnande, reformationstiden...

Fördjupningsseminarium: ”Kvinna och man i Gamla och Nya testamentet”

Grundnivå 2

BV269, onsdag/fredag

Kursen är inriktad på exegetiska analyser och hermeneutiska reflektioner av texter i Gamla och Nya Testamentet som berör genderfrågor. Kursen bearbetar såväl hur texterna har tolkats som hur de kan appliceras nationellt och internationellt idag.

Idéburet ledarskap i diakoni

Grundnivå 2

RR247R, fredag

Kursen ger kunskap om ledarskap och organisering av diakonala och sociala projekt och verksamheter. Betoning läggs på ledarskapets betydelse för att odla identitet, kultur och värderingar inom idéburen verksamhet.