Under hösten 2020 ges två lördagskurser:

  • Gamla testamentets böcker och budskap
  • Kyrkohistoria

Båda kurserna är uppbyggda kring fyra lördagar på plats på ett av våra studiecenter. Följande datum är prelimenära under hösten 2020: 5 sept, 10 okt, 14 nov, 19 dec. Träffarna är schemalagda kl 10–16.

Gamla testamentets böcker och budskap

Kursen ger en översikt över Gamla testamentets böcker med fokus på innehåll och teologi. Föreläsningarna är upplagda så att de också ger deltagaren en introduktion till olika moment inom biblisk tolkningsmetodik. Kursen innehåller också en översikt över forskningen på Gamla testamentets område där de viktigaste metoderna introduceras i relation till bibeltexterna. Seminarierna innebär tillfällen för reflektion och bearbetning av frågor gällande Gamla testamentet i relation till kyrkan idag.

LK41 Gamla testamentets böcker och budskap

Kyrkohistoria

Kursens är en introduktion till den kristna kyrkans historia. Den ger en översikt av den kristna kyrkans historia i relation till den allmänna historien, den teologiska utvecklingen, samt olika traditioner och spiritualiteter. Förutom en kronologisk översikt över de olika perioderna i kyrkans historia ges fördjupning av vissa ämnen signifikativa för de olika tidsepokerna. Seminarierna ger möjlighet till reflektion över förändringar i kyrkans gudstjänstfirande och spiritualitet under historiens lopp. Kursen ger även en fördjupning med särskild hänsyn till kyrkor och samfund verksamma i Sverige idag.

LK44 Kyrkohistoria

För ansökan, se Ansökan och behörighet.