Under våren 2022 ges två lördagskurser:

  • Nya testamentets böcker och budskap (LK42)
  • Kristen etik (LK47)

Båda kurserna är uppbyggda kring fyra lördagar på plats på våra studiecenter.
Träffarna är schemalagda kl 10–16.

Nya testamentets böcker och budskap

Kursen är en introduktionskurs till Nya testamentets skrifter, dess bakgrund, tillkomst- och kanonhistoria och Jesu liv, de första kristnas historia och kyrkan i efterapostolisk tid. Kursen ger även basfärdigheter i att söka kunskap om Nya testamentets historiska, geografiska, politiska, sociala och religiösa bakgrundsmiljö. Kursens innehåller även moment som syftar till att ge fördjupade färdigheter i att tolka nytestamentliga och historiska texter, samt hur dessa ska förstås i relation till situationer i församlingar idag

LK42 Nya testamentets böcker och budskap vt22

Kristen Etik

Kursen behandlar etikens grundläggande frågor av moralfilosofisk art samt fördjupar kristen etisk reflektion. Deltagaren vägleds till en fördjupad och mer genomtänkt metod för etiska resonemang samt stimuleras till egna ställningstaganden. Kursen vill också ge ökad förtrogenhet med ett antal aktuella etiska frågeställningar.

LK47 Kristen etik vt 22

Examinera på högskolenivå

För den som vill och är behörig finns möjligheten att examinera sina kunskaper inom högskolan, då gäller följande kursplaner:

BV102D Nya testamentet 21-22

TL102D Etik 21-22

För ansökan, se Ansökan och behörighet.