En översikt

Nedan presenteras akademiska arbeten om svensk pentekostalism.

Studia Pentecostalia Upsalensia

Nr. 1: Jan-Åke Alvarsson, Om Pingströrelsen — Essäer, översikter och analyser. Skellefteå: Artos, 2014. ISBN: 978-91-7580-710-2

Nr. 2: Jan-Åke Alvarsson & Nils-Eije Stävare (redaktörer) Vägskäl: Pingströrelsens kursändring under 1950-talet. Skellefteå: Artos, 2015. ISBN: 978-91-7580-746-1

Nr. 3: Biskop Lewi Pethrus. Biografi över ett ledarskap. Religion och mångfald i det svenska folkhemmet. Skellefteå: Artos, 2017. ISBN: 978-91-7580-775-1

Nr. 4: Varför reste Lewi Pethrus just till Chicago? Relationer mellan Sverige och USA inim ramen för pentekostalismen. Skellefteå: Artos, 2018. ISBN: 978-91-7777-092-3

Forskningsrapporter från Institutet för Pentekostala Studier

Nr 1: Stig Öberg: Pingst i Grönland — En studie av den grönländska frikyrkan Inuunerup Nutaap Oqaluffia, 2010. ISBN: 978-91-979030-0-4.

Nr 2: Jan-Åke Alvarsson (red.): Medlemskap — En tvärvetenskaplig studie av medlemskap i Pingströrelsen, 2011. ISBN: 978-91-979030-1-1.

Nr 3: Uno Solinger (red.): Församlingssyn i Pingströrelsen — Rapport från ett seminarium, 2012. ISBN: 978-91-979030-2-8.

Nr 4: Jan-Åke Alvarsson (red.): Pentekostal barn- och familjeteologi — Rapport från ett forskningsprojekt på IPS 2011–2012, 2012. ISBN 978-91-979030-3-5.

Nr 5: Jan-Åke Alvarsson (red.): Pentekostalismen i Sverige på 2000-talet — Rapport från ett forskningsprojekt på IPS 2012–2013, 2013. ISBN 978-91-979030-4-2.

Nr 6: Josefsson & Wahlström (red.): Församlingsplantering i Pingst — Rapport från ett forskningsprojekt på IPS 2015, 2015. ISBN 978-91-979030-5-9.

Nr 7: Josefsson & Wahlström (red.): Teologi för hela skapelsen. En studie om teologiska grunder för engagemang i miljö och samhälle, 2017. ISBN 978-91-979030

Nr 8: Josefsson & Wahlström (red.): Entusiastisk kristendom & fanatism i Knutby. Reflektioner och lärdomar från ett forskningsprojekt, 2021. ISBN 978-91-979030-7-3

Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för Pingstforskning

1. Bertil Carlsson, Organisationer och beslutsprocesser inom Pingströrelsen (2008); nyutgåva

2. Bertil Carlsson, Organizations and Decision Procedures within the Swedish Pentecostal Movement (2008); nyutgåva

3. Bertil Carlsson, Vårt behov av sanning (2008)

4. Carl-Erik Sahlberg, Pingströrelsen och tidningen Dagen – från sekt till kristet samhälle 1907–1963 (2009); nyutgåva

5. Carl-Erik Sahlberg, Pingströrelsen, kyrkorna och samhället – en studie kring tidningen Dagen 1964–1974 (2009); nyutgåva

6. Rhode Struble, Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna. Den svenska pingströrelsens församlingssyn 1907–1947 (2009); nyutgåva

7. Pingstväckelsens riktlinjer (2016/2009); nyutgåva, redaktionell text uppdaterad 2016

8. Börje Norlén och Georg Kjellberg, Latter Rain-väckelsen i Östermalms Fria Församling på 1950-talet (2010); nyutgåva

9. Joel Halldorf, Regn, regn färdas över oss. Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom svensk pingströrelse 1950–1951 (2010); nyutgåva

10. Torsten Bergsten, Pingströrelsen förr och nu. Valda publikationer 1947–2002 med anknytning till Pingströrelsens historia och tankevärld (2010)

11. Marianne och Roland Gäreskog, Lewi Pethrus i konflikt. Om några konflikter år 1929 mellan Lewi Pethrus och kända personer inom Pingströrelsen (2010)

12. Nils-Eije Stävare, Georg Gustafsson – församlingsledare, predikant och förebedjare inom den svenska Pingströrelsen (2011); nyutgåva

13. Marianne och Roland Gäreskog, Sprängbataljonen. En tidig pingströrelse (2011)

14. Magnus Wahlström, Forskning och självreflektion i Pingströrelsen 1973–2008. En sammanställning av reaktioner i tidningar och tidskrifter på flera av de större forskningsarbeten som gjorts inom Pingströrelsen (2012)

15. Carl-Gustav Carlsson, Människan, samhället och Gud. Grunddrag i Lewi Pethrus kristendomsuppfattning (2013); nyutgåva

16. Roland Gäreskog, Pingstväckelsen inom Metodistkyrkan i Sverige åren 1907–1922 (2013)

17. Roland Gäreskog, Andrew Ek. Några skeden i hans liv som missionär, predikant och nödhjälpsarbetare (2015)

18. Magnus Wahlström (red), Andens dop och nådegåvorna. Ett ekumeniskt »pingstmöte« i Stockholm 1918. Referat från mötet med efterskrift om ekumeniska ansatser i den unga pingstväckelsen. (2016)

19. Roland Gäreskog, Om Pingstväckelsens riktlinjer. Anteckningar om skriften och den tidiga pingstväckelsen i Tyskland (2016)

20. Roland Gäreskog, Utanför lägret. En berättelse om missionären och evangelisten Otto Witt (2017)

21. Gunilla Nyberg Oskarsson, Pingstkyrkan i Burundi och svensk pingstmission i landet 1935‒1985 (2020)

22. Marianne och Roland Gäreskog, De pingstbetonade. En pingströrelse inom Svenska Missionsförbundet (2020)