Terminen för diakonalt och socialt arbete

De senaste åren har det diakonala och sociala arbetet vuxit i betydelse och omfattning för ALTs huvudmän. Det har alltid haft en stark ställning i rörelsernas internationella arbete. Men idag är många församlingar i Sverige också engagerade i olika sociala projekt för missbrukare, barn och nysvenskar. Församlingar driver förskola, skola, äldreboenden, second hand-butiker med arbetsträning, med mera. Denna utveckling har gjort kyrkor till viktiga aktörer i det civila samhället.

Utvecklingen har gått fort och det saknas idag fördjupad teologisk reflektion kring hur kyrkan ska förstå dessa sociala projekt samt utbildning som tränar människor att tänka på sina sociala uppgifter ur ett kristet perspektiv. Det finns också ett stort antal församlingsanställda som har en diakonal inriktning på sina tjänster utan att de fått utbildning för dessa uppgifter.

Därför utvecklar nu ALT en termin för diakonalt och socialt arbete – DIOS. Den startade höstterminen 2019.

Terminen kan läsas på ALTs alla studiecenter och det finns möjlighet att välja hel- eller halvfartstudier. Vid helfartstudier läser man på studiecentret två dagar/vecka (onsdag + fredag) och vid halvfartstudier en dag. Kurserna ges enbart på hösten, vilket innebär att man behöver studera på halvfart under två höstterminer för att gå hela utbildningen.

Som student i DIOS förväntas du även delta aktivt i något social diakonalt sammanhang. Det kan t.ex vara en second hand verksamhet, frälsningsarmén, Hela människan, RIA, eller annat sammanhang som stäms av med DIOS kursledare. För heltidsstudier gäller ca 1 dag/ vecka, halvtidstudier ca 4h/vecka.

Den riktar sig till några olika målgrupper:

 1. Ledare och verksamma i diakonala och sociala projekt som önskar en teologisk reflektion, fördjupning och fortbildning.
  – DIOS-termin på helfart innebär 50 % folkhögskola + 22,5hp.
  Det går även att komplettera med en PROMIS-termin (ges endast under VT).
  – Diplom utfärdas för en DIOS-termin eller ett år med DIOS + PROMIS med fullgjorda studier.
 2. Församlingsmedlemmar engagerade i socialt arbete som önskar fördjupning och vidareutbildning.
 3. Personer som önskar komplettera andra utbildningar inom socialt arbete.
 4. Profil för studenter i ALTs fyraåriga pastors- och ledarprogramsom önskar tjänst med en social-diakonal profil i Sverige eller utomlands.
  – Profilering görs med en termins studier samt ytterligare profileringsmöjlighet i exempelvis uppsats.
 5. Studenter i treårigt teologiskt kandidatprogramsom vill fördjupa sina kunskaper om kyrkan i samhället och projektledning.
 6. Studenter som vill komplettera andra högskolestudier med en DIOS-termin.

Följande kurser kommer att ingå i DIOS-terminen:

Förkunskapskrav: Minst 60hp i Teologi/Religionsvetenskap eller motsvarande från annat ämne relevant för utbildningen.

Social Diakonal tjänst med Diakonins teologi, ledarskap och uttryck – 50 % hela terminen
Kursen ger ökad förståelse för diakonin i teologiskt, etiskt och praktiskt perspektiv.  Kursen ger möjlighet till en bred översikt av olika verksamhetsformer som syftar till att forma en kyrka och ett föreningsliv som är till för alla oberoende av funktionsvariationer, ålder, kön, och etnicitet.

Kursen behandlar centrala bibliska, historiska och systematisk-teologiska perspektiv på diakoni. Speciell vikt läggs vid den kristna människosynens betydelse i kyrklig diakoni. Genom fältstudier och litteratur ges också en bred översikt av diakonins aktuella former, ledning och funktion i kyrkan och samhälle.

Kyrkan i samhället, 7,5 hp
Kursens syfte är att studenterna ska skaffa sig fördjupade kunskaper om kyrkans roll i den offentliga sfären och insikt om möjligheter och risker som finns som aktör i det civila samhället. Frågorna bearbetas genom att se både på den historiska förändring som skett och analyseras utifrån aktuella sociologiska och teologiska perspektiv.

Idéburet ledarskap i diakoni, 7,5 hp
Kursen ger kunskap om ledarskap och organisering av diakonala och sociala projekt och verksamheter. Betoning läggs på ledarskapets betydelse för att odla identitet, kultur och värderingar inom idéburen verksamhet för såväl anställda som volontärer.

Studiegång för DIOS.

Sista ansökningsdag är 15 maj. Välkommen med din ansökan!

Kontakt: Kristin Borneling: kristin.borneling@altutbildning.se