Har du en kandidatexamen i teologi? Örebro teologiska högskola erbjuder flera olika vägar vidare till en magister- eller masterexamen i teologi.

Bibelvetenskap och historisk-systematisk teologi

I mars 2018 lämnade ALT in en ansökan om tillstånd för ÖTH att utfärda magister- och masterexamen inom ämnena bibelvetenskap och historisk-systematisk teologi. Efter granskning av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beviljades högskolan examenstillstånd för magister och master i teologi med nämnda inriktningar av regeringen i maj 2019. Det nya masterprogrammet startade höstterminen 2019.

Magister- och masterutbildning ges på plats i Örebro med möjlighet till utbyte med andra lärosäten. Det går att läsa på hel- eller deltid samt till viss del som fristående masterkurser. De valbara inriktningarna bibelvetenskap och historisk-systematisk teologi har vissa gemensamma moment och samtidigt en tydlig fördjupning inom det valda området, se studiegångar.

Ledarskap och församlingsutveckling

Tillsammans med Ansgar Teologiska Högskola (ATH) i Kristiansand och Högskolan för Ledarskap och Teologi (HLT) i Oslo erbjuder ÖTH en masterutbildning i Ledarskap och församlingsutveckling. Utbildningen ges normalt på halvfart och passar speciellt bra att kombinera med församlingstjänst. ATH är ansvarig för utbildningen som är ackrediterad inom det norska universitetssystemet.

Om studierna:

För masterprogrammet gäller:

För att antas till programinriktningen bibelvetenskap är behörighetskravet en avklarad kandidatexamen med en godkänd kandidatuppsats på 15 högskolepoäng inom bibelvetenskap (specifikt Gamla eller Nya testamentets exegetik) eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs 30 avklarade högskolepoäng i språklig bibelvetenskap (med gammaltestamentlig hebreiska och/eller nytestamentlig grekiska).

För att antas till programinriktningen historisk-systematisk teologi är behörighetskravet en avklarad kandidatexamen med en godkänd kandidatuppsats på 15 högskolepoäng inom samma inriktning (specifikt något av ämnena tros- och livsåskådningsvetenskap eller kyrko- och missionsstudier) eller motsvarande utländsk examen.

 

Masterprogrammet i teologi, 120 högskolepoäng omfattar:
• En inledande obligatorisk teori- och metodkurs, avancerad nivå (10 hp)
• Tre obligatoriska kurser inom vald inriktning, avancerad nivå (3 x 10 hp)
• En obligatorisk gemensam tematisk kurs, avancerad nivå (10 hp)
• Valfria kurser inom eller utanför området teologi, grund- eller avancerad nivå (30 hp)
• En obligatorisk läskurs inom vald inriktning inför uppsats, avancerad nivå (10 hp)
• En avslutande obligatorisk masteruppsats inom vald inriktning, avancerad nivå (30 hp alternativt en magisteruppsats 15 hp och en masteruppsats 15 hp)

Programmet, som kan läsas på hel- eller halvfart, leder fram till masterexamen i teologi med inriktning mot bibelvetenskap eller historisk-systematisk teologi. Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng. Studierna avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng inom huvudområdet (15 högskolepoäng om studenten tidigare skrivit en magisteruppsats inom området). Programmet förbereder för forskarstudier inom bibelvetenskap (Gamla eller Nya testamentets exegetik) eller systematisk teologi.

 

Totalt 70 hp utgörs av kurser på avancerad nivå inom vald inriktning inklusive masteruppsatsen. Högst 30 högskolepoäng från annat relevant område kan ingå i examen. Högst 30 högskolepoäng kan utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att de inte ingår i en behörighetsgivande kandidatexamen.

För magisterprogrammet gäller:
Magisterexamen i teologi erbjuds som etappavgång efter 60 högskolepoäng i masterprogrammet (hel- eller halvfart) och omfattar:

• En inledande obligatorisk teori- och metodkurs, avancerad nivå (10 hp)
• Två obligatoriska kurser inom vald inriktning, avancerad nivå (2 x 10 hp)
• En gemensam tematisk kurs, avancerad nivå (10 hp)
• En obligatorisk läskurs inom vald inriktning inför magisteruppsats, avancerad nivå (5 hp) • Avslutande obligatorisk magisteruppsats inom vald inriktning, avancerad nivå (15 hp)

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng. Totalt minst 40 högskolepoäng utgörs av kurser på avancerad nivå inom vald inriktning inklusive en magisteruppsats. Den gemensamma tematiska kursen om 10 högskolepoäng kan bytas ut mot kurs(er) om 10 högskolepoäng inom eller utanför området teologi. Högst 10 högskolepoäng kan utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att de inte ingår i en behörighetsgivande kandidatexamen.

Vid frågor om masterutbildning, kontakta studievägledare.