Utbildningen kan läsas på hel- eller halvfart. I samband med uppstart och avslut av kurserna hålls två kursdagar på plats på Örebro teologiska högskola. Det innebär totalt fyra tillfällen under ett läsår. Där emellan sker undervisning via videokonferens cirka två gånger i månaden.

Masterprogrammet i teologi, 120 högskolepoäng omfattar:

 • En inledande obligatorisk teori- och metodkurs, magisterkurs på avancerad nivå (10 hp)
 • Två obligatoriska magisterkurser samt en obligatorisk masterkurs på avancerad nivå (3 x 10 hp)
 • En gemensam tematisk magisterkurs på avancerad nivå (10 hp) som kan bytas ut
 • Valfria kurser inom eller utanför området teologi, grund- eller avancerad nivå (30 hp)
 • En obligatorisk läskurs inom vald inriktning inför uppsats, masterkurs på avancerad nivå (10 hp)
 • En avslutande obligatorisk masteruppsats inom vald inriktning, masterkurs på avancerad nivå (30 hp; alternativt en magisteruppsats och en masteruppsats om vardera 15 hp)

Programmet, som kan läsas på hel- eller halvfart, leder fram till masterexamen i teologi med inriktning mot bibelvetenskap eller historisk-systematisk teologi. Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng. Studierna avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng inom huvudområdet (15 högskolepoäng om studenten tidigare skrivit en magisteruppsats inom området). Programmet förbereder för forskarstudier inom bibelvetenskap (Gamla eller Nya testamentets exegetik) eller systematisk teologi.

Totalt minst 70 hp utgörs av kurser på avancerad nivå (50 hp masterkurser) inom vald inriktning inklusive masteruppsatsen (eller magister- och masteruppsatser). Högst 30 högskolepoäng från annat relevant område kan ingå i examen. Högst 30 högskolepoäng kan utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att de inte ingår i en behörighetsgivande kandidatexamen.

Magisterexamen erbjuds som etappavgång efter 60 hp i masterprogrammet (hel- eller halvfart) och omfattar:

 • En inledande obligatorisk teori- och metodkurs, magisterkurs på avancerad nivå (10 hp)
 • Två obligatoriska magisterkurser inom vald inriktning på avancerad nivå (2 x 10 hp)
 • En gemensam tematisk magisterkurs på avancerad nivå (10 hp) som kan bytas ut
 • En obligatorisk läskurs inom vald inriktning inför magisteruppsats, magisterkurs på avancerad nivå (5 hp)
 • Avslutande magisteruppsats inom vald inriktning på avancerad nivå (15 hp)

Totalt minst 40 hp utgörs av magisterkurser på avancerad nivå inom vald inriktning inklusive en magisteruppsats. Den gemensamma tematiska kursen om 10 högskolepoäng kan bytas ut mot kurs(er) om 10 högskolepoäng inom eller utanför området teologi. Högst 10 högskolepoäng kan utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att de inte ingår i en behörighetsgivande kandidatexamen.

Studenter som vill gå vidare till forskarutbildning bör notera att för grundläggande behörighet till forskarutbildning krävs en avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (SFS 2010:1064, HF 7 kap 39 §). Därutöver kan finnas särskilda förkunskapskrav.

För mer detaljerad information om inriktning och kurser, se studiegångar och kursplaner.