Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Docentföreläsning – David Davage

Vår lärare David Davage höll den 22 september sin docentföreläsning på Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet på temat ”Gudar och människor bland texter och paratexter: om varför Gamla testamentet inte har några författare.”

Föreläsningen går att lyssna på här: https://religionochteologi.podbean.com/

Grattis till docentutnämningen David!

Sammanfattning av föreläsningen: 

David Davage tar sig an den utmaning som det faktum att de flesta av Gamla testamentets texter är anonyma innebär för den moderna bibelvetenskapens försök att rekonstruera texternas tillkomst. Ända sedan disciplinens födelse har en omistlig kärna i det exegetiska arbetet varit att kulturellt, historiskt och geografiskt kontextualisera en text för att på så sätt begränsa antalet möjliga tolkningar. Forskare gjorde tidigt upp med ”traditionens” författare (Moses, Jesaja, David, Salomo, m.fl.) samtidigt som man försökte identifiera nya upphovsmän och tradenter. Men utmaningarna är stora – i många avseenden verkar Gamla testamentets “böcker” stå emot alla försök till paratextuellt tämjande. Hur kan det vara så? Utifrån en inledande översikt över två tongivande författarideal som präglar vår samtid – romantikens idé om ett kreativt geni, samt Roland Barthes marginalisering av författaren och Michel Foucaults författarfunktion – visar Davage att ett grundläggande svar på frågan om varför Gamla testamentet inte har några författare är att Gamla testamentet delar en mesopotamisk distributiv och mottagarorienterad författarförståelse som decentraliserar den första mottagarens roll i relation till textens tolkning och tradering. Detta ställs i kontrast till en grekisk förståelse, som i långt högre utsträckning sätter författaren och dess intentioner i centrum då texter ska tolkas. I hellenistisk tid leder detta till omfattande äkthetsdiskussioner, och när den mesopotamiska författarförståelsen så småningom vävs samman med den grekiska föds också behovet av gammaltestamentliga författare, vilket leder till omfattande omtolkningar av Gamla testamentets paratexter.