Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet vid högskolan är det arbete som bedrivs för att systematiskt säkra och utveckla lärosätets kvalitet så att utbildningsverksamheten håller den kvalitet som satts upp som mål på olika områden eller utvecklas i rätt riktning mot dessa mål. Kvalitetsarbetet pågår på alla nivåer inom lärosätet och omfattar alla anställda och studenter som tillsammans formar en kvalitetskultur. Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs kontinuerligt enligt vissa bestämda processer och rutiner inom ramen för högskolans kvalitetssystem (läs mer i vår kvalitetssäkringspolicy som publiceras inom kort) för att säkra och utveckla hela verksamheten. Kvalitetsarbetet granskas med jämna mellanrum, dels av Universitetskanslerämbetet, dels av European Council for Theological Education.

Under läsåret 2020/2021 inleds en revision av högskolans kvalitetssystem. På denna sida kommer kontinuerligt publiceras centrala delar i högskolans kvalitetssystem.