Studier utomlands

ALTs ägarsamfund Evangeliska Frikyrkan, Pingst och Svenska Alliansmissionen bedriver sedan lång tid tillbaka internationellt missions- och biståndsarbete. Åtskilliga av våra tidigare studenter tjänstgör eller har tjänstgjort i missions- och biståndsarbete. Många studenter kommer till utbildningen med internationell erfarenhet, ofta någon form av volontärverksamhet.

Örebro teologiska högskola (ÖTH) erbjuder flera möjligheter för den som vill studera utomlands. Syftet med utlandsstudier är att bidra till ökat internationellt medvetande och en ökad förståelse för andra länder och deras kulturer. Det ger dig som student erfarenhet, färdighet och kunskap som gör att du står bättre rustad för arbete och tjänst såväl utomlands som i ett mångkulturellt Sverige. Vår erfarenhet visar att utlandsstudier har stor betydelse för studenters personliga utveckling.

Erasmus

Örebro teologiska högskola deltar sedan 2007 i Erasmussamarbetet mellan länder i Europa för att öka utbyte och mobilitet mellan lärosätens studenter och personal. ALT har nyligen blivit beviljade ett s k Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) för programperioden 2021-2027vilket ger oss möjlighet att vara en del av det ökade samarbete som planeras inom högre utbildning i Europa de närmsta åren. ECHE ger oss ett ramverk och kvalitetssäkring för internationella utbyten. I den här nya europeiska satsningen på högre utbildning är ökad digitalisering och mer effektiv tillgodoräkning av poäng några av prioriteringarna. Likaså vill man skapa större möjligheter för individer med mindre resurser att kunna delta i Erasmus-aktiviteter.  

För närvarande har ALT utbyteskontrakt med Ansgar Teologiske Høyskole (Kristiansand), Høyskolen for Ledelse og Teologi (Oslo) och Tartu Theological Seminary (Tartu, Estland). Det är även möjligt för oss att skicka studenter till andra lärosäten som medverkar i Erasmussamarbetet. 

Erasmus ger också möjlighet till utomeuropeiska utbyten i samarbete med partnerinstitutioner ut över världen. Tidigare har ALT haft ett sådant utbyte med Karen Baptist Theological Seminary i Myanmar, som sträckte sig över en treårsperiod.  

Som Erasmusstudent är det bra att känna till att alla studiepoäng du tar vid det utländska lärosäte där du gör din studieperiod tillgodoräknas i Sverige. Registerutdrag (som visar kurser och betyg), och examensbevis från ALT utfärdas kostnadsfritt för studenten, och med examensbevis följer Diploma Supplement (på engelska) enligt den standard som utarbetats av EU, Europarådet och UNESCO/CEPES. Diploma Supplement dokumenterar också relevant information om det svenska systemet för högre studier. 

Studenter som är intresserade av att åka ut som Erasmusstipendiat kan vända sig till Maria Karlsson, ansvarig för internationalisering, e-post: maria.karlsson@altutbildning.se.

Läs mer om Tillgodoräkning vid Erasmusutbyte.

Ladda ner Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 här.

 

Fältstudium i utvecklingsland

Du kan också göra ett fältstudium i ett utvecklingsland. Varje år förmedlar vi stipendier från Universitets- och högskolerådet till ett par studenter som genomför ”Minor Field Studies” (fältstudier). Avsikten är att fördjupa reflektion över religionens roll i samhällsutveckling i låginkomstländer. Fältstudiekursen kan genomföras av studenter i de treåriga eller fyraåriga programmen som har klarat av 120hp vid ansökningstillfället. Fältstudiet mynnar ut i en kandidatuppsats. Studenter som är intresserade av fältstudium kan vända sig till Maria Karlsson, ansvarig för internationalisering, e-post: maria.karlsson@altutbildning.se.

Nordisk master i praktisk teologi

Ledarskap i församling förutsätter ständig fördjupning och utveckling. Vi är därför mycket glada att vi sedan ett par år utvecklat en masterutbildning som är skräddarsydd för dig som står i eller vill arbeta med församlingsledarskap. Genom samverkan mellan Ansgar Teologiske Høyskole (ATH), Kristiansand, Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT), Oslo och Örebro teologiska högskola finns nu en unik möjlighet att till fördjupade studier som bygger på tidigare grundutbildning. Läs mer

Extra studielån

När du studerar utomlands är du berättigad till studiemedel som vanligt. Bidragsdelen är lika stor som för studier i Sverige, men du kan i många fall få ett högre lånebelopp beroende på vilket land du skall studera i. Läs mer på CSN:s hemsida.

Medveten internationalisering

I många av kurserna på ALT finns ett internationellt perspektiv. En stor del av litteraturen är på engelska och då inte bara skriven av författare från västerlandet. De studenter som gör olika utbyten utomlands återkopplar på campus i olika seminarier, ibland direkt från utlandet via videolänk. ÖTH har återkommande internationella gästföreläsare och besök från utlandet. ÖTH anordnar även regelbundet konferenser med internationellt deltagande. Flera av våra lärare medverkar också i egenskap av gästföreläsare i pedagogiska miljöer och konferenser utanför landets gränser. Under senare år har lärare i sådana syften besökt Myanmar, Estland, Filippinerna, Japan, Kina, Mocambique, Nepal, Norge, Sri Lanka, Sydafrika och Thailand. Flera lärare är också medlemmar i internationella teologiska sällskap och nätverk.