Organisation

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är en ideell förening med Evangeliska frikyrkan, Pingst FFS och Svenska Alliansmissionen som medlemmar. ALT ansvarar för utbildningen vid Örebro teologiska högskola och ger ledarkurser i samverkan med samfundens folkhögskolor: Dalkarlså folkhögskolaHyllie Park Folkhögskola, June folkhögskola, Kaggeholms folkhögskola, Liljeholmens folkhögskola, Mariannelunds folkhögskola och Mullsjö folkhögskola.

Föreningsstämma

En gång om året, eller efter behov, sammankallas en föreningsstämma enligt antagna stadgar. Medlemssamfunden utser representanter i förhållande till sin storlek. Föreningsstämmans dagordning regleras i stadgarna. Föreningsstämman utser valberedning som ger förslag på styrelse och dess ordförande. Föreningsstämman beslutar om tillsättning av direktor och högskolerektor på förslag från styrelsen.

Styrelse

Styrelsen har det juridiska och ekonomiska ansvaret. Styrelsen består av sex till nio personer. Direktor och högskolerektor är adjungerade till styrelsen. Styrelsens ledamöter väljs på föreningsstämman för en mandatperiod på två år, där hälften av ledamöterna väljs/omväljs vid den årliga föreningsstämman. Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år. Styrelsen ansvarar för ALTs alla angelägenheter och svarar inför föreningsstämman för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen utgör också styrelse för Örebro teologiska högskola.

Verksamhetsrådet

Verksamhetsrådet (VR) är en samrådsfunktion för verksamhetsfrågor på strategisk nivå inom ALTs hela verksamhetsfält. I VR ingår, förutom tjänstemän inom ALT, även rektorerna vid ägarsamfundens folkhögskolor, utvalda personer med kompetens inom högskola, samfundsrepresentanter samt eventuellt andra parter som ingått nära samarbete med ALT.

VRs medlemmar utses av styrelsen eller av den som styrelsen utser. VR är den regelbundna mötesplatsen mellan ALTs olika samverkande parter och är ett viktigt organ för att samråda och arbeta fram förslag till överenskommelser kring samverkanskurser. Samverkande parter har i VR en plats för reellt inflytande. Det gäller särskilt folkhögskolor som har anordnaransvar för delar av utbildning inom ALT. ALT driver utbildning inom olika utbildningsarenor som högskola, folkhögskola och församling/samfund. Inom VR kan samordning mellan dessa utbildningsarenor skapas.

Operativ ledning

ALT leds gemensamt av en direktor och en högskolerektor för ÖTH, som tillsammans har ansvar för att ALTs verksamhet utvecklas enligt medlemsorganisationernas intentioner. De bildar tillsammans med administrativ ledare en operativ ledningsgrupp. Direktor och högskolerektor svarar inför styrelsen och ansvarar för ledningen av verksamheten enligt delegations- och arbetsordning.