Här kan du läsa mer om de fristående campuskurser som vi erbjuder till hösten. Kurserna kan läsas som fristående kurser eller inom program vid Örebro teologiska högskola.

Kursplaner hittar du här. Nedan ser du två bokstäver på baksidan av varje kurs. Dessa bokstäver hjälper dig att lättare hitta bland våra kursplaner.

För mer information om de olika kurserna, se kursutbudet.

OBS! Denna sida är för tillfället inte mobilanpassad. Gå till kursutbudet om du vill få en överblick av kursutbudet.

Block HT1 v. 35-44

Block HT2 v. 45-02

Introduktion till teologiska studier

Trons och teologins roll i dagens samhälle.

RR101, tisdag-onsdag (50%)

Du introduceras till det teologiska studiet. Därefter studeras trons och teologins roll och funktion i samtida samhälle. Genom kursen tränas du i materialsökning, bokreferat, formalia samt rapportskrivning.

Nytestamentlig grekiska 1

Introduktion till nytestamentlig grekiska.

BV201, Tisdag-onsdag (50%)

Du får en introduktion till nytestamentliga grekiskan, den grekiska formläran och syntaxen. Delar av Johannesbrevet 1 översätts.

NT fördjupningskurs: Lukasevangeliet (språklig)

En språklig kurs i Lukasevangeliets text och teologi.

BV213, Tisdag-onsdag (50%)

I kursen behandlas frågor om Lukasevangeliets historiska kontext och teologiska budskap. Du får fördjupad färdighet i att läsa, översätta och tolka grekiska texter.

NT fördjupningskurs: Lukasevangeliet (icke-språklig)

En icke-språklig kurs i Lukasevangeliets text och teologi.

BV223, Tisdag-onsdag (50%)

I kursen ges en introduktion som berör såväl Lukasevangeliets historiska kontext, text och teologiska budskap. Kursen ger en översiktlig introduktion till den nytestamentliga grekiskan.

Kyrkohistoria (baskurs)

Den världsvida kyrkans historia och olika kyrkliga traditioner.

KM102, onsdag/fredag (50%)

Du får fördjupa dig i den världsvida kyrkans historia och olika kyrkliga traditioner. Kursen ger även en introduktion till kyrkor och samfund som är verksamma i Sverige idag.

Fördjupningsseminarium: Bibelteologi 2

En fortsättningskurs i Gamla och Nya testamentets teologi.

BV268R, Torsdag (50%)

Du får en vidare fördjupning inom bibelteologi. Särskilt ges möjlighet att bearbeta de enskilda författarnas bidrag till bibelteologin samt att bearbeta bibelteologins metodfrågor.

Kyrkan i samhället

Kulturella förändringars påverkan på kyrkans roll i det civila samhället.

TL257R, Fredag (50%)

Du får fördjupade kunskaper om kyrkans roll i det civila samhället. Vi ser på historiska förändringar och analyserar kyrkans roll utifrån teologiska perspektiv.

Gamla testamentet (baskurs)

GT:s innehåll, tillkomst och teologi.

BV101, Tisdag-onsdag (50%)

Du får i denna kurs veta mer om Gamla testamentets böcker med fokus på innehåll, tillkomst och teologi.

Nytestamentlig grekiska 2

En fortsättningskurs i den nytestamentliga grekiskan.

BV202, tisdag-onsdag (50%)

Du får en fortsätt genomgång av grekiskans formlära och syntax. Delar av NT studeras ur språkligt och exegetiskt perspektiv. Du får lära dig om textkritik, samt genomföra en begreppsanalys.

Fördjupningsseminarium: Sveriges kyrkohistoria

Reformationstiden, frikyrkliga väckelserörelser och 1900-talets svenska kyrkohistoria.

KM241, Tisdag-onsdag (50%)

Du får en övergripande inblick i de olika perioderna i Sveriges kyrkohistoria, såsom Sveriges kristnande, reformationen, inomkyrkliga och frikyrkliga väckelserörelser och 1900-talets svenska kyrkohistoria.

Världsreligionerna (baskurs)

Världsreligionerna, moderna religionsbildningar och alternativ andlighet.

RR106, onsdag/fredag (50%)

Du får ta del av föreläsningar om grundläggande religionsvetenskapliga perspektiv, huvuddragen i de stora världsreligionerna, samt moderna religionsbildningar och alternativ andlighet.

Idéburet ledarskap och diakoni

Ledarskapets utmaningar utifrån kyrkans identitet och uppdrag i civilsamhället.

RR247R, Fredag (50%)

Du får kunskap om ledarskap och organisation av diakonala och sociala projekt och verksamheter. Betoning läggs på ledarskapets betydelse för att forma identitet, kultur och värderingar inom idéburen verksamhet.