Här kan du läsa mer om de Campuskurser som vi erbjuder till hösten. Kurserna kan läsas som fristående kurser eller inom program vid Örebro teologiska högskola.

Kursplaner hittar du här. Nedan ser du två bokstäver på baksidan av varje kurs. Dessa bokstäver hjälper dig att lättare hitta bland våra kursplaner. OBS att kurser med benämning ”Grundnivå 2” har särskilda förkunskapskrav.

På baksidan av varje kurs ser du även vilken eller vilka dagar kursen ges.

OBS! Denna sida är för tillfället inte mobilanpassad. Se kursutbud för Örebro teologiska högskola här.

Block 1 HT v. 35-44

Block 2 HT v. 45-02

Introduktion till teologiska studier

Grundnivå

RR101C, tisdag/onsdag

Kursen introducerar studenten till det teologiska studiet, till de olika ämnesdisciplinerna och arbetssätten. Därefter studeras trons och teologins roll och funktion i samtida samhälle genom litteraturstudium samt föreläsningar.

Kyrkohistoria, baskurs

Grundnivå

KM102C, onsdag/fredag

Kursen innehåller: 1) Översikt av den kristna kyrkans historia i relation till den allmänna historien och i ett globalt perspektiv, samt 2) Kyrkokunskap med särskild hänsyn till kyrkor och samfund verksamma i Sverige idag. Kursen är uppbyggd på föreläsningar och litteraturseminarier.

Romarbrevet (språklig)

Grundnivå 2

BV218C, tisdag/onsdag

I kursen behandlas frågor som berör såväl Romarbrevets historiska kontext och text som dess tolkningshistoria och teologiska budskap. Betoningen i kursen läggs på fördjupade färdigheter i att läsa, översätta, tolka och tillämpa paulinska texter.

Romarbrevet (icke-språklig)

Grundnivå 2

BV228C, tisdag/onsdag

I kursen behandlas frågor som berör såväl Romarbrevets historiska kontext och text som dess tolkningshistoria och teologiska budskap. Betoningen i kursen läggs på fördjupade färdigheter i att läsa, översätta, tolka och tillämpa paulinska texter.

Religionsfilosofi och idéhistoria

Grundnivå 2

ST206R, fredag

Kursen syftar till att fördjupa förståelsen för västerlandets idéhistoria och religionsfilosofins grundfrågor samt apologetikens förutsättningar och möjligheter i en mångkulturell och postmodern kontext.

Bibelteologi 2

Grundnivå 2

BV268C, fredag

Kursen utgör en fördjupning av de olika moment som ingått i kursen BV103C Bibelteologi 1 eller motsvarande. Särskilt ges möjlighet att bearbeta de enskilda bibelförfattarnas bidrag till bibelteologin samt att be-arbeta bibelteologins metodfrågor.

Gamla testamentet, baskurs

Grundnivå

BV101C, tisdag/onsdag

Kursen ger primärt en översikt över Gamla testamentets böcker med fokus på innehåll, tillkomst och teologi. Föreläsningarna ger studenten en introduktion till olika moment inom biblisk tolkningsmetodik vilket studenten tillämpar genom att göra en interpretation utifrån vald bibeltext.

Världsreligionerna, baskurs

Grundnivå

RR106C, onsdag/fredag

Föreläsningar om grundläggande religionsvetenskapliga perspektiv, huvuddrag i de stora världsreligionerna samt moderna religionsbildningar och alternativ andlighet. Bearbetning av viktiga frågeställningar inom ämnesområdet.

Frikyrkans historia och teologi

Grundnivå 2

KM253S, tisdag/onsdag

Kursens syfte är att söka förstå den svenska frikyrkans bakgrund, uppkomst, teologi, utveckling och kännetecken idag utifrån dess historiska arv, med hänsyn till både kontinuitet och förändring.

Skapelse, miljö och frälsning

Grundnivå 2

BV257S, onsdag/fredag

Kursen är inriktad på skapelsetexterna i Gamla och Nya Testamentet och hur dessa har och kan tolkats för att appliceras på dagens frågor om ekologi, miljö och klimathot.

Diakonins teologi, ledarskap och uttryck

Grundnivå 2

KM252R, onsdag

Kursen behandlar centrala bibliska, historiska och systematisk-teologiska perspektiv på diakoni. Speciell vikt läggs vid de teologiska traditioner som är viktiga i ett svenskt perspektiv såsom de lutherska, evangelikala och pentekostala traditionerna.

Idéburet ledarskap i diakoni

Grundnivå 2

RR247R, fredag

Kursen ger kunskap om ledarskap och organisering av diakonala och sociala projekt och verksamheter. Betoning läggs på ledarskapets betydelse för att odla identitet, kultur och värderingar inom idéburen verksamhet för såväl anställda som volontärer.

Kyrkan i samhället

Grundnivå 2

ST257R, fredag

Kursens syfte är att studenterna ska skaffa sig fördjupade kunskaper om kyrkans roll i den offentliga sfären och insikt om möjligheter och risker som finns som aktör i det civila samhället.