Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Pressrelease

16 juni 2020

Pressrelease – Våra första två professorer

Idag har ett för ALT historiskt beslut fattats när rektor Niklas Holmefur beslutat att befordra lektor Lena-Sofia Tiemeyer till professor i Gamla testamentets exegetik och lektor Tommy Wasserman till professor i Nya testamentets exegetik. Beslutet har fattats på förslag från lärarförslagnämnden och efter extern sakkunniggranskning med samstämmiga bedömningar. Det är ett viktigt steg för ALT som bekräftar den kvalitet och kompetens som finns i organisationen och att ALT fortsätter utvecklas på olika sätt. Nu går ALT i mål efter en längre process där vi inrättat en egen ordning för docentutnämning och befordran till professor för anställda vid ALT som är verksamma inom Örebro teologiska högskola (ÖTH). Det stärker och utvecklar oss som lärosäte och det finns fler i organisationen som sannolikt kommer att bli aktuella för såväl docentutnämning som befordran till professor framöver.

Lena-Sofia Tiemeyer är ny vid ALT och kommer närmast från en tjänst som Reader in Hebrew Bible/Old Testament vid University of Aberdeen i Skottland. Hon disputerade 2002 vid University of Oxford och har författat en rad monografier och artiklar och redigerat flera böcker inom sitt ämnesområde, framför allt inom den profetiska litteraturen. Som internationell expert på området har hon på senare år medverkat vid flera forskningskonferenser som anordnats på Örebro teologiska högskola, bland annat konferensen ”The Words of the Prophets, their meaning and history of reception” (2015). Lärarförslagsnämnden har noterat att de sakkunniga i ärendet, Fredrik Lindström (prof. i Gamla testamentets exegetik vid Lunds Universitet) och Hallvard Hagelia (prof. em. i Bibelvetenskap vid Ansgar Høyskole), är eniga i sina utlåtanden om att Tiemeyer mycket väl uppfyller de vetenskapliga och pedagogiska fordringar som krävs för befordran till professor i Gamla testamentets exegetik. Lena-Sofia tillträder sin nya tjänst den 1 augusti och blir ett välkommet tillskott till det bibelvetenskapliga kollegiet.

Tommy Wasserman fick sin grundutbildning på ÖTH och tog därefter en teologie kandidatexamen vid Uppsala Universitet innan han doktorerade vid Lunds Universitet inom Nya testamentets exegetik. Efter doktorsexamen 2007 tillträdde han en tjänst som utbildningsledare och lektor i Nya testamentets exegetik på ÖTH/ALT. Han utnämndes till docent vid Lunds Universitet 2010 och blev 2014 anställd som professor II samt därefter från 2019 som professor i bibelvetenskap på Ansgar Høyskole i Kristiansand – ett lärosäte som ALT har nära samarbete med sedan många år. Wasserman har specialiserat sig framför allt inom nytestamentlig textkritik och receptionshistoria och är erkänd internationell expert inom området. Han har författat flera monografier och artiklar, samt redigerat ett antal böcker inklusive två volymer från forskningskonferenser som han varit med och anordnat vid ÖTH. Han befordras till professor i Nya testamentets exegetik vid ÖTH inom ALT från och med 1 augusti 2020.

Niklas Holmefur kommenterar: – Vi välkomnar våra två första professorer inom ett ämnesfält som haft en stark ställning vid vårt lärosäte under decennier. Mig veterligen är dessutom Lena-Sofia Tiemeyer den första kvinnliga professorn inom bibelvetenskap överhuvudtaget i Sverige, vilket gör dagens beslut extra historiskt.

 In English:

The Principal of Academy of Leadership and Theology (ALT) and Örebro School of Theology (ÖST) Niklas Holmefur today announces his decision to promote Associate Professor Lena-Sofia Tiemeyer to Professor in Old Testament exegesis and Associate Professor Tommy Wasserman to Professor in New Testament exegesis after the unanimous recommendation by the academic appointments board.

Lena-Sofia Tiemeyer is new at ALT and has until recently been Reader in Hebrew Bible/Old Testament at the University of Aberdeen in Scotland. She gained her BA and MA at the Hebrew University of Jerusalem and was awarded her D.Phil. by the University of Oxford in 2002. Tiemeyer has authored several monographs and numerous articles and edited several books, in particular in her field of expertise – the prophetic literature of the Hebrew Bible. As a specialist she has also participated at several international conferences at ÖST during the years, including the conference “The Words of the Prophets, their meaning and history of reception” (2015). The academic appointments board notes that the external experts Fredrik Lindström (prof. in Old Testament exegesis at Lund University) and Hallvard Hagelia (prof. em. in Biblical Studies at Ansgar Høyskole) are unanimous in their respective opinions that Tiemeyer well fulfills the criteria for being promoted to Professor in Old Testament exegesis. Lena-Sofia takes up her new position from 1 August and is a welcome addition to the biblical studies faculty.

Tommy Wasserman gained an M.Div. degree at ÖST and a B.Th. at Uppsala University before he was awarded a PhD at Lund University in 2007. In the same year, he took up a position as Academic dean and Associate Professor in New Testament exegesis at ÖST/ALT. In 2010 he was appointed Docent in New Testament exegesis at Lund University and since 2014 he has worked part time as Professor II, and since 2019 as Professor in Biblical Studies at Ansgar University College in Kristiansand, Norway – an institution with which ALT has close collaboration since many years. Wasserman has specialized in New Testament textual criticism and reception history. He has authored several monographs and numerous articles and edited several books including two volumes from international conferences that he has helped to organize at ÖST. He is promoted to Professor in New Testament exegesis at ÖST, as part of ALT, from 1 August.

Niklas Holmefur comments: – We welcome our first two professors in the field of biblical studies – a subject area which has had a strong position at our institution for decades. In addition, Lena-Sofia Tiemeyer, to my knowledge, is the very first female professor in the field of biblical studies in Sweden, which makes this decision truly historical