Om studierna

Innehåll och upplägg av studier

Kandidatprogrammet inleds med ett teologiskt basår med orientering inom olika teologiska ämnesområden (bibelvetenskap, tros- och livsåskådningsvetenskap, kyrko- och missionsstudier, samt religionshistoria och religionsbeteendevetenskap). Därefter följer två år av fördjupning med möjlighet till flera inriktningar: Bibelvetenskap (GT/NT med grundspråk), Tro och kyrka (systematisk teologi, kyrkohistoria, missionsvetenskap), Internationell profil (fältstudier/utbytesstudier), Interkulturell profil och Social-diakonal profil.

Utbildningen leder fram till Teologie kandidatexamen om 180 hp och läses på plats på Örebro teologiska högskola.

Det finns även möjlighet att efter två års studier ansöka om högskoleexamen i teologi om 120 hp.

Utbildningsplan Teologiskt kandidatprogram 180 hp

Studiegång för heltidsstudier vid program på grundnivå under 2022-2023

Avgifter under studier

Undervisningen på ÖTH är kostnadsfri och ger möjlighet till studiemedel. Alla programstudenter vid ÖTH omfattas av kårobligatorium.

Studenten betalar en terminsavgift på 500 kr/termin (halvtidsstuderande 300 kr), samt en kåravgift på 125 kr/termin (halvtidsstuderande 62 kr). Avgiften faktureras av ALT.

Terminsavgiften täcker direkt studentrelaterade kostnader såsom:

  • försäkring
  • utskrifter till lektioner
  • omkostnader vid avslutningar
  • mat och logi vid gemensamma utbildningsdagar för alla studenter i Örebro i november och mars

Utöver detta tillkommer kostnader för litteratur och kompendier (ca 2 000 kr/termin).

Studenter som vill söka studiemedel ansvarar själva för att ansöka om detta hos CSN. För ytterligare information om studiemedel hänvisar vi till:

  • CSN.se – för allmän information om studiemedel samt för ansökan
  • Vid frågor om studiemedel i relation till studier vid ÖTH, kontakta Hanna Wärlegård