Masterutbildning i bibelvetenskap och systematisk teologi

Åbo Akademi (ÅA) är det finlandssvenska lärosätet i Finland och det enda svensktalande universitetet i Finland och utanför Sverige. Som universitet har det anor från år 1640, men förstördes i och med Åbo brand 1827. Det nuvarande Åbo Akademi är grundat 1918, kort efter att Finland blivit självständigt. Tack vare en donation fick Akademin 1924 på nytt en teologisk fakultet.

Den teologiska fakulteten utbildar teologie kandidater, teologie magistrar och årligen doktorerar 4-5 personer i teologi. Genom ett avtal mellan Åbo Akademi och Örebro Teologiska Högskola är det möjligt för ALT:s studenter att i samarbete med ÅA fortsätta sina studier på avancerad nivå efter en kandidatexamen. Det innebär konkret för dig som studerar eller har studerat på ALT att du inte behöver flytta till Finland för att studera till en masterexamen. Vissa kurser kan innebära en intensiv föreläsningsvecka i Åbo, eller uppsatsseminarium på plats under en dag. Huvuddelen av studierna sköts dock från Sverige, antingen som läskurser, via Skype eller som webbaserade kurser.

I informationen om programmet hos ÅA står det bl a:

Teologie magisterutbildningen innebär en specialisering och fördjupning i teologi. De fördjupade studierna i magisterprogrammet utgörs av fördjupade studier i ett av ämnesområdena exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi, praktisk teologi eller religionsvetenskap.

Efter avlagd teologie magisterexamen kan du:

  • självständigt redogöra för de centrala frågorna inom ett av de teologiska ämnesområdena
  • aktivt följa utvecklingen och forskningen inom teologin
  • visa fördjupade teori- och metodkunskaper inom ett av de teologiska ämnesområdena, samt förmåga att tillämpa dessa
  • självständigt använda tillägnade kunskaper i en kritisk analys, tolkning och bearbetning av komplexa företeelser, frågeställningar och situationer i ett mångkulturellt samhälle
  • visa förmåga att självständigt söka, lokalisera, kritiskt granska och kreativt utnyttja information inom det egna ämnesområdet
  • visa förmåga att med hög grad av självständighet avgränsa, utforma och genomföra ett forskningsrelaterat arbete inom givna tidsramar
  • självständigt presentera kunskapsöversikter, forskningsläge och eget arbete i dialog med såväl forskare som med en i ämnesområdet intresserad allmänhet
  • aktivt delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom det egna ämnesområdet eller arbeta med kvalificerade religionsvetenskapliga och teologiska frågeställningar i samverkan med andra yrkesgrupper, även internationellt
  • identifiera dina egna behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för din egen kunskapsutveckling

För att ansöka till masterstudier krävs att du har en kandidatexamen eller är på väg att avsluta kandidatstudier. Du gör själv en formell ansökan till Åbo Akademi, men innan du ansöker ska du meddela studievägledare på Örebro teologiska högskola.

Sista ansökningsdatum för masterstudier vid Åbo Akademi är 28 mars.