Kursbeskrivningar

Här beskrivs de åtta ledarkurser som ingår i Församlingsledarakademin. Kursplaner för de högskolekurser som ges av Örebro teologiska högskola hittar du här, och en sammanfattning av när kurserna ges under menyvalet Studiegång.

FL01 Ledaren, församlingen och ledarskapet

Kursen, som inleder ledarutbildningen, syftar till att ge rum för personlig utveckling, ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt.

Kursen innehåller en introduktion som ger grundläggande förståelse för ledarskap i församling med betoning på den egna ledarutvecklingen i relation till begrepp som kallelse, spiritualitet, pastoral identitet, karismatik, självkännedom och hållbarhet. Vidare innehåller kursen en introduktion till församlingsbaserade studier med bibelteologiska, ecklesiologiska och missionella perspektiv på församling och samtidsfrågor.

FL01 Ledaren, församlingen och ledarskapet

FL02 Ledaren, församlingen och samhället

Kursen syftar till att ge rum för personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt. Den syftar även till att ge en fördjupad bearbetning av det utövade ledarskapet i församling med bibelteologiska, ecklesiologiska och missionella perspektiv på församling och ledarskap.

Kursen innehåller bearbetning av olika sätt att vara församling på, med perspektiv hämtade från Bibeln, den egna kyrkotraditionen, organisationsteori, församlingsgrundande och att arbeta med olika kulturer samt barn och unga. En fördjupad förståelse av ledarskap i församlingsmiljön med andlig vägledning, karismatisk tjänst, förändringsarbete och att leda team.

FL02 Ledaren, församlingen och samhället

FL03 Ledaren och kommunikationen

Kursen syftar till att ge rum för personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt. Kursen syftar även till att studenten ska utveckla sin kommunikativa förmåga som ledare i församling.

Kursen introducerar och ger grundläggande förståelse för kommunikationsteori, själavård och homiletik samt tränar och utvecklar studentens förmåga i kommunikation. Kursen introducerar också psykologiska perspektiv på individer och grupper, samt metoder för konflikthantering mellan individer och inom organisationer. Den första delen av kursen fokuserar på kommunikation, och homiletik som en del av detta. Den andra delen av kursen fokuserar på själavård, och konflikthantering som en del av detta.

FL03 Ledaren och kommunikationen

FL04 Ledaren i mötet med andra

Kursen syftar till att ge rum för personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt. Den syftar även till att studenten ska få en fördjupad kunskap om och erfarenhet av mötet med människor och samtiden, för att på det sättet fortsätta utvecklas i sina kommunikationsfärdigheter i det enskilda mötet, i grupper och offentlig kommunikation.

Kursen innehåller fördjupning av och fortsatt träning i kommunikation och homiletik. I kursen bearbetas etiska värderingar för ledarskap tillsammans med etiska frågor i församlingens liv och möte med samhället genom diakoni, evangelisation, förkunnelse och media.

FL04 Ledaren i mötet med andra

FL05 Bibeln i församlingslivet

Kursen syftar till att studenten ska få bearbeta och utveckla sin förståelse av bibelteologins betydelse för församlingslivet och sin pedagogiska förmåga att planlägga och genomföra undervisning i församling. Kursen syftar även till att ge rum för personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt.

Kursen är en påbyggnadskurs till de inledande kurserna i GT och NT. Den ger en inblick i de viktigaste teman som löper genom GT och NT och en fördjupad insikt i de olika bibelböckernas bidrag till detta. Kursen ger en ökad förståelse för både teologins mångfald och det budskap som förenar Bibelns böcker med särskild hänsyn till de enskilda bibelförfattarnas teologiska bidrag. Kursen ger även en introduktion till bibelteologins metodfrågor och förhållandet mellan GT och NT. Genom kursen tränas förmågan att självständigt bearbeta bibelteologiska texter och teman och på ett reflekterat sätt använda både det exegetiska hantverket och bibelteologin i församlingslivet. Under kursens gång får studenten en fördjupad förståelse för olika homiletiska teorier samt tillfälle att öva på förberedelse och genomförande av bibelundervisning. Kursen bearbetar även bibelläsning i förhållande till spiritualitet, samt användning av bibeltexterna vid andlig fördjupning i församlingskontext

FL05 Bibeln i församlingslivet

FL06 Människor i möte

Kursen syftar till att ge kompletterande perspektiv på människors tro och samspel med hjälp av religionspsykologi och religionssociologi. Den syftar även till att reflektera över kyrkans arbete med barn och familjer, möten med människor i livskriser samt diakonala arbete i mångkulturella miljöer. Syftet är också att fördjupa den personliga mognaden och färdigheten att möta människor i olika livssituationer.

Kursen är en påbyggnadskurs till de inledande kurserna inom församlingsledarakademin. Den fokuserar på människan och möten mellan människor. Kursen bearbetar psykologiska och sociologiska perspektiv på religion och vad detta får för tillämpning inom själavård och församlingens möten med människor i olika situationer. Framför allt behandlas samtalet med människor i olika kriser samt aspekter kring kyrkans
diakonala arbete i interkulturella miljöer.

FL06 Människor i möte

FL07 Gudstjänst och kyrkliga handlingar

Kursen syftar till fördjupade ämneskunskaper inom ecklesiologi, liturgik och praktisk träning av yrkeskompetenser i relation till gudstjänsten och kyrkliga handlingar, samt till utveckling av ledarkompetenser, bearbetning av personlig utveckling och andligt formande på ett integrativt sätt.

Kursen inleds med ett kartläggande av samtida frågor och erfarenhet i relation till församlingens gudstjänstliv. Via fördjupad ecklesiologisk reflektion fortsätter kursen med en del som handlar om gudstjänstens teologi och praktik så som den visar sig i gudstjänstens olika moment; sång, musik, predikan, nattvard, förbön o.s.v. Utifrån ett fältstudium och relaterad litteratur får studenten möta en främmande gudstjänst-tradition och utifrån det reflektera över sitt eget sammanhang. Kursen avslutas med reflektioner kring samspelet mellan gudstjänst och tradition i församlingsutveckling.

FL07 Gudstjänst och kyrkliga handlingar

FL08 Ledarskap och teologisk integrering

Kursen syftar till att ge rum för personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt. Den syftar även till att ge studenterna möjlighet till ytterligare fördjupade kunskaper om församlingen som organisation och församlingsutveckling, formulera en egen tjänsteprofil samt att reflektera över frågor som berör relationen mellan kristet ledarskap och andlig vägledning och bön. Den teologiska integreringen sker i huvudsak med perspektiv hämtade från den systematiska teologin och bibelteologin.

I kursen ingår ett fortlöpande arbete med att använda teologiska frågeställningar och perspektiv för att förtydliga den egna yrkesprofilen, inför det livslånga lärandet och församlingsutveckling.

FL08 Ledarskap och teologisk integrering