Kursbeskrivningar

Här beskrivs de åtta ledarkurser som ingår i Församlingsledarakademin. Kursplaner för de högskolekurser som ges av Örebro teologiska högskola hittar du här, och en sammanfattning av när kurserna ges under menyvalet Studiegång.

FL01 Ledaren, församlingen och ledarskapet

Kursen syftar till att introducera och ge grundläggande förståelse och färdigheter i ledarskap med betoning på den egna ledarutvecklingen i relation till begrepp som kallelse, spiritualitet, personliga förutsättningar, förmågor och hållbarhet.

Kursen ger en introduktion till församlingsbaserade studier med bibelteologiska, ecklesiologiska och missionella perspektiv på församling och samtidsfrågor.

FL01 Ledaren, församlingen och ledarskapet

 

FL02 Ledaren, församlingen och samhället

Kursen syftar till att bearbeta personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt. Den syftar även till att fördjupa bearbetningen av ledarskap, ecklesiologiska och missionella perspektiv på församling och samtidsfrågor.

Kursen innehåller en bearbetning av olika sätt att vara församling på, med perspektiv hämtade från Bibeln, den egna kyrkotraditionen, organisationsteori, församlingsgrundande och att arbeta med olika kulturer samt barn och unga. En fördjupad förståelse av ledarskap i församlingsmiljön med andlig vägledning, karismatisk tjänst, förändringsarbete och att leda team.

Kursbeskrivning för FL02 Ledaren, församlingen och samhället kommer i höst.

 

FL03 Ledaren och kommunikationen

Kursen syftar till att bearbeta personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt. Kursen syftar även till att studenten ska få utforska och utveckla sin kommunikativa förmåga som ledare i församling.

Kursen introducerar och ger grundläggande förståelse för kommunikationsteori, homiletik, själavård och konflikthantering samt tränar och utvecklar studentens förmåga i kommunikation.

FL03 Ledaren och kommunikationen

 

FL04 Ledaren i mötet med andra

Kursen syftar till att studenten ska få en fördjupad kunskap och erfarenhet av mötet med människor och samtiden, för att på det sättet utvecklas i sina kommunikationsfärdigheter som ledare i det enskilda mötet, i grupper och offentlig kommunikation.

I kursen fördjupas bearbetning av det själavårdande samtalet och homiletik. Församlingens möte med samtiden genom diakoni, evangelisation och gudstjänst introduceras och bearbetas även i relation till olika etiska frågor.

Kursbeskrivning för FL04 Ledaren i mötet med andra kommer i höst.

 

FL05 Bibeln i församlingslivet

Kursen syftar till att studenten ska få bearbeta och utveckla sin förståelse av bibelteologins betydelse för församlingslivet och sin pedagogiska förmåga att planlägga och genomföra undervisning i församling.

Kursen är en påbyggnadskurs till de inledande kurserna i GT och NT. Den ger en inblick i de viktigaste teman som löper genom GT och NT och en fördjupad insikt i de olika bibelböckernas bidrag till detta. Kursen ger en ökad förståelse för både teologins mångfald och det budskap som förenar Bibelns böcker med särskild hänsyn till de enskilda bibelförfattarnas teologiska bidrag. Kursen ger även en introduktion till bibelteologins metodfrågor och förhållandet mellan GT och NT. Genom kursen tränas förmågan att självständigt bearbeta bibelteologiska texter och teman och på ett reflekterat sätt använda både det exegetiska hantverket och bibelteologin i församlingslivet. Kursen bearbetar även spiritualitetens förhållande till läsningen och användningen av bibeltexterna personligt och gemensamt.

FL05 Bibeln i församlingslivet

FL06 Människor i möten

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig en fördjupad förståelse av religionspsykologi, själavård, kulturmöten och integration, samt utveckla sin förmåga att möta människor i olika livssituationer.

Kursen behandlar hur själavård och psykologiska traditioner vuxit fram i premoderna, moderna och postmoderna samhällen. Den vill lära studenten att förhålla till olika teoretiska inriktningar i dessa traditioner och lära känna hantverket i det själavårdande samtalet, samt ge redskap till att möta den sörjande och utsatta människan och i krissituationer.

Kursbeskrivning för FL06 Människor i möten kommer i höst.

FL07 Församlingens identitet och liv

Kursen syftar till att studenten ska få bearbeta och utveckla sin förståelse av gudstjänstens teologi och praktik i ett ecklesiologiskt perspektiv.

Kursen inleds med ett kartläggande av samtida frågor och erfarenhet i relation till församlingens gudstjänstliv. Via fördjupad ecklesiologisk reflektion fortsätter kursen med en del som handlar om gudstjänstens teologi och praktik så som den visar sig i gudstjänstens olika moment; sång, musik, predikan, nattvard, förbön o.s.v. Utifrån ett fältstudium och relaterad litteratur får studenten möta en främmande gudstjänst-tradition och utifrån det reflektera över sitt eget sammanhang. Kursen avslutas med reflektioner kring samspelet mellan gudstjänst och tradition i församlingsutveckling.

FL07 Gudstjänst och kyrkliga handlingar

FL08 Ledarskap och teologisk integrering

Kursen syftar till att ge studenterna möjlighet till ytterligare fördjupade kunskaper om församlingen som organisation och församlingsutveckling, formulera en egen tjänsteprofil, samt att reflektera över frågor som berör relationen mellan kristet ledarskap och andlig vägledning och bön. Den teologiska integreringen sker i huvudsak med perspektiv hämtade från den systematiska teologin och bibelteologin.

I kursen ingår ett fortlöpande arbete med att använda teologiska frågeställningar och perspektiv i förberedelserna för att förtydliga den egna yrkesprofilen, inför det livslånga lärandet och församlingsutveckling.

Kursbeskrivning för FL08 Ledarskap och teologisk integrering kommer i höst.