Kurser i bibliska språk

Kurser i bibliska språk

Har du någon gång brottats med en bibelvers som verkar obegriplig? Du kanske har tittat i några olika översättningar, men blivit än mer förvirrad. De säger ju olika saker? Vad står det egentligen? Vi vill hålla Bibeln högt, och utrusta dig som student med goda verktyg för att komma åt vad grundtexten säger. Skriven i en annan tid, i en kultur olik vår och på språk som inte liknar svenskan kan Bibelns grundtexter ibland vara svårtillgängliga, men vad kan då vara bättre än att tillsammans med kunniga lärare börja kika in i denna värld?

Gammaltestamentlig hebreiska

Tyngdpunkten i kursen ligger på att lära sig grunderna i det hebreiska språkets uppbyggnad, skaffa sig ett visst ordförråd och förstå den problematik som ligger i att översätta uråldriga hebreiska texter till modern svenska. Kursen består av i huvudsak föreläsningar över videokonferens, med undantag för två träffar på plats på Campus Örebro: första lektionen under upptaktsveckan samt salstentamen i slutet av kursen. Studenterna förväntas att förbereda material till varje lektion.

Förkunskapskrav för kursen är minst 30 hp inom teologi/religionsvetenskap.

Tyngdpunkten i kursen ligger på att förstå det hebreiska språkets uppbyggnad och att använda sig av dessa kunskaper för att läsa och tolka prosatexter, t.ex. Dom 3–4, på hebreiska. Kursen består av i huvudsak föreläsningar över videokonferens, med undantag för två träffar på plats på Campus Örebro: första lektionen under upptaktsveckan samt salstentamen i slutet av kursen. Studenterna förväntas att förbereda material till varje lektion.

Förkunskapskrav för kursen är minst 30 hp inom teologi/religionsvetenskap.

Kurserna läses på halvfart (20 timmar i veckan), och går bra att kombinera med andra studier eller arbete. Utöver två fysiska träffar på Campus Örebro, följer 2 föreläsningar i veckan över videokonferens där du deltar via din dator. Alla föreläsningar är obligatoriska och du förväntas att förbereda övningar till varje lektion.

Nytestamentlig grekiska

Kursens syfte är att studenten ska kunna påbörja ett textstudium av Nya testamentet på grundspråket. Det förutsätter inhämtade kunskaper i grekisk formlära och syntax, samt inläsning av ett centralt ordförråd. Kursen ger en allmän introduktion i det grekiska språkets historia fram till nutid, med särskild tonvikt på den nytestamentliga koinégrekiskans tidsepok. Under huvuddelen av kursen genomgås grekiskans formlära och syntax, i huvudsak enligt lärobokens systematiska indelning, och under löpande jämförelse med motsvarande svensk grammatik. Därvid introduceras även de högfrekventa ord som skall läras in, likaledes i jämförelse med svenska språket när så är tillämpligt i fråga om låneord eller etymologiskt besläktade ord. Avslutningsvis ges en kort introduktion till 1 Johannesbrevet och studenterna översätter och analyserar ett avsnitt i brevet. Studenten arbetar enskilt och i grupp med Blomqvists nybörjarbok i nytestamentlig grekiska (kap 1–10). Tonvikten ligger på de översättningsuppgifter och ordlistor som följer på varje kapitel. Den grekiska texten ur 1 Johannesbrevet översätts som hemuppgift. Textöversättning gås löpande igenom i klassrummet och diskuteras ur språklig och teologisk synvinkel.

Förkunskapskrav för kursen är minst 30 hp inom teologi/religionsvetenskap.

Kursen innehåller fortsatt genomgång av grekiskans formlära och syntax i huvudsak enligt lärobokens systematiska indelning, under löpande jämförelse med motsvarande svensk grammatik. Valda delar i Nya testamentet (Johannes, Matteus, 1 Thessalonikerbrevet) studeras ur språkligt och teologiskt perspektiv. I kursen ingår också fortsatt inlärning av högfrekventa ord i Nya testamentet enligt utdelad frekvensordlista. Kursen ger en grundläggande orientering om textkritik och hur man genomför en begreppsanalys.

Förkunskapskrav för kursen är minst 30 hp inom teologi/religionsvetenskap.

Kurserna läses på halvfart (20 timmar i veckan), och går bra att kombinera med andra studier eller arbete. Kursen har två fysiska träffar på Campus Örebro. Under kursens gång tittar studenten sedan på inspelade genomgångar och deltar i veckovisa textseminarier, allt detta via dator.