Forskning på ALT

Forskning på ALT

ALT strävar efter att erbjuda högskoleutbildning och forskning av god vetenskaplig och pedagogisk kvalitet. I Universitetskanslersämbetets senaste granskning (2013-12-17) fick ALT högskola (dåvarande ÖTH) följande omdöme: ”Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.” Det framgår vidare av utvärderingen att på en rad mål har ALT legat nära mycket hög måluppfyllelse.

ALT är idag en erkänd och väl fungerande utbildningsanordnare inom området teologi och religionsvetenskap på grundnivå. Forskning och utbildning vid lärosätet sker i nära kontakt med vetenskapssamhället och andra utbildningsanordnare nationellt och internationellt. ALT har en betydande vetenskaplig kompetens inte minst inom områdena bibelvetenskap och historisk-systematisk teologi.

Här kan du ta del av forskningsstrategi för ALT: Forskningsstrategi 2021-2025

Mycket av det som gjorts inom forskning på ALT under läsåret 2022-2023 finns att läsa om här > Forskningsrapport 2022.