Inriktning Bibelvetenskap

Inriktning Bibelvetenskap

Innehåll och upplägg

Den bibelvetenskapliga profilen ger fördjupningar i Gamla och Nya testamentets texter och deras teologi(er) på grundspråk och leder till en Masterexamen i teologi som är forskarförberedande.

Kursutbud och examen

Masterprogrammet i teologi med inriktning mot Bibelvetenskap 120 högskolepoäng omfattar:

 • En inledande obligatorisk teori- och metodkurs, avancerad nivå (10 hp)• Tre obligatoriska kurser inom vald inriktning, avancerad nivå (3 x 10 hp)
  • Två gemensamma tematiska kurser, avancerad nivå (20 hp)
  • Valfria kurser inom eller utanför området teologi, grund- eller avancerad nivå (30 hp)
  • En obligatorisk läskurs inom vald inriktning inför uppsats, avancerad nivå (10 hp)
  • En avslutande obligatorisk masteruppsats inom vald inriktning, avancerad nivå (30 hp alternativt en magisteruppsats 15 hp och en masteruppsats 15 hp)

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 hp. Studierna avslutas med ett examensarbete om 30 hp inom huvudområdet (15 hp om studenten tidigare skrivit en magisteruppsats inom området). 

Totalt 70 hp utgörs av kurser på avancerad nivå inom vald inriktning inklusive masteruppsatsen. Högst 30 hp från annat relevant område kan ingå i examen. Högst 30 hp kan utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att de inte ingår i en behörighetsgivande kandidatexamen.

Magisterexamen i teologi erbjuds som etappavgång efter 60 högskolepoäng i masterprogrammet (hel- eller halvfart) och omfattar:

 • En inledande obligatorisk teori- och metodkurs, avancerad nivå (10 hp)
 • Två obligatoriska kurser inom vald inriktning, avancerad nivå (2 x 10 hp)
 • En gemensam tematisk kurs, avancerad nivå (10 hp)
 • En obligatorisk läskurs inom vald inriktning inför magisteruppsats, avancerad nivå (5 hp)
 • Avslutande obligatorisk magisteruppsats inom vald inriktning, avancerad nivå (15 hp)

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng. Totalt minst 40 högskolepoäng utgörs av kurser på avancerad nivå inom vald inriktning inklusive en magisteruppsats. Den gemensamma tematiska kursen om 10 högskolepoäng kan bytas ut mot kurs(er) om 10 högskolepoäng inom eller utanför området teologi. Högst 10 högskolepoäng kan utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att de inte ingår i en behörighetsgivande kandidatexamen.

Studenter som vill gå vidare till forskarutbildning bör notera att för grundläggande behörighet till forskarutbildning krävs en avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (SFS 2010:1064, HF 7 kap 39 §). Därutöver kan finnas särskilda förkunskapskrav.

Vid frågor om masterutbildning, kontakta studievägledare.