Publikationer

En översikt

Nedan presenteras akademiska arbeten om svensk pentekostalism.

Forskningsrapporter från Institutet för Pentekostala Studier

Nr 1: Stig Öberg: Pingst i Grönland — En studie av den grönländska frikyrkan Inuunerup Nutaap Oqaluffia, 2010. ISBN: 978-91-979030-0-4.


Nr 2: Jan-Åke Alvarsson (red.): Medlemskap — En tvärvetenskaplig studie av medlemskap i Pingströrelsen, 2011. ISBN: 978-91-979030-1-1.
Nr 3: Uno Solinger (red.): Församlingssyn i Pingströrelsen — Rapport från ett seminarium, 2012. ISBN: 978-91-979030-2-8.

Nr 4: Jan-Åke Alvarsson (red.): Pentekostal barn- och familjeteologi — Rapport från ett forskningsprojekt på IPS 2011–2012, 2012. ISBN 978-91-979030-3-5.

Nr 5: Jan-Åke Alvarsson (red.): Pentekostalismen i Sverige på 2000-talet — Rapport från ett forskningsprojekt på IPS 2012–2013, 2013. ISBN 978-91-979030-4-2.

Nr 6: Josefsson & Wahlström (red.): Församlingsplantering i Pingst — Rapport från ett forskningsprojekt på IPS 2015, 2015. ISBN 978-91-979030-5-9.

Nr 7: Josefsson & Wahlström (red.): Teologi för hela skapelsen. En studie om teologiska grunder för engagemang i miljö och samhälle, 2017. ISBN 978-91-979030


Nr 8: Josefsson & Wahlström (red.): Entusiastisk kristendom & fanatism i Knutby. Reflektioner och lärdomar från ett forskningsprojekt, 2021. ISBN 978-91-979030-7-3

Nr 9: Josefsson & Wahlström (red.): Svensk frikyrklighet i pandemin. En studie av församlingen i corona och corona i församlingen, 2022. ISBN 978-91-979030-8-0
Nr 10: Josefsson, Wahlström & Wenell (red.): Kristen tro på glid? Tron hos unga vuxna i svensk frikyrklighet, 2022. ISBN: 978-91-979030-9-7

Nr 11: Josefsson & Wahlström (red.): Pingströrelsens ecklesiologi i förändring. Studier av Pingst som församling, rörelse och samfund, 2023. ISBN: 978-91-527-6565-4
Ladda ner som pdf Köp pappersbok

Nr 12:

Josefsson & Wahlström, red.​ 2024: Bonusförsamlingen. En studie om frikyrkoförsamlingar som är anslutna till fler än ett samfund. ISBN: 978-91-527-6566-1 

Ladda ner som pdf 

 


Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för Pingstforskning

1. Bertil Carlsson, Organisationer och beslutsprocesser inom Pingströrelsen (2008); nyutgåva


2. Bertil Carlsson, Organizations and Decision Procedures within the Swedish Pentecostal Movement (2008); nyutgåva


3. Bertil Carlsson, Vårt behov av sanning (2008)


4. Carl-Erik Sahlberg, Pingströrelsen och tidningen Dagen – från sekt till kristet samhälle 1907–1963 (2009); nyutgåva


5. Carl-Erik Sahlberg, Pingströrelsen, kyrkorna och samhället – en studie kring tidningen Dagen 1964–1974 (2009); nyutgåva


6. Rhode Struble, Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna. Den svenska pingströrelsens församlingssyn 1907–1947 (2009); nyutgåva


7. Pingstväckelsens riktlinjer (2016/2009); nyutgåva, redaktionell text uppdaterad 2016


8. Börje Norlén och Georg Kjellberg, Latter Rain-väckelsen i Östermalms Fria Församling på 1950-talet (2010); nyutgåva


9. Joel Halldorf, Regn, regn färdas över oss. Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom svensk pingströrelse 1950–1951 (2010); nyutgåva


10. Torsten Bergsten, Pingströrelsen förr och nu. Valda publikationer 1947–2002 med anknytning till Pingströrelsens historia och tankevärld (2010)


11. Marianne och Roland Gäreskog, Lewi Pethrus i konflikt. Om några konflikter år 1929 mellan Lewi Pethrus och kända personer inom Pingströrelsen (2010)


12. Nils-Eije Stävare, Georg Gustafsson – församlingsledare, predikant och förebedjare inom den svenska Pingströrelsen (2011); nyutgåva


13. Marianne och Roland Gäreskog, Sprängbataljonen. En tidig pingströrelse (2011)


14. Magnus Wahlström, Forskning och självreflektion i Pingströrelsen 1973–2008. En sammanställning av reaktioner i tidningar och tidskrifter på flera av de större forskningsarbeten som gjorts inom Pingströrelsen (2012)


15. Carl-Gustav Carlsson, Människan, samhället och Gud. Grunddrag i Lewi Pethrus kristendomsuppfattning (2013); nyutgåva


16. Roland Gäreskog, Pingstväckelsen inom Metodistkyrkan i Sverige åren 1907–1922 (2013)


17. Roland Gäreskog, Andrew Ek. Några skeden i hans liv som missionär, predikant och nödhjälpsarbetare (2015)


18. Magnus Wahlström (red), Andens dop och nådegåvorna. Ett ekumeniskt »pingstmöte« i Stockholm 1918. Referat från mötet med efterskrift om ekumeniska ansatser i den unga pingstväckelsen. (2016)


19. Roland Gäreskog, Om Pingstväckelsens riktlinjer. Anteckningar om skriften och den tidiga pingstväckelsen i Tyskland (2016)


20. Roland Gäreskog, Utanför lägret. En berättelse om missionären och evangelisten Otto Witt (2017)


21. Gunilla Nyberg Oskarsson, Pingstkyrkan i Burundi och svensk pingstmission i landet 1935‒1985 (2020)


22. Marianne och Roland Gäreskog, De pingstbetonade. En pingströrelse inom Svenska Missionsförbundet (2020)


23. Göran Gustafson, Kampen om de redan frälsta. Svenska Missionsförbundet och pingstväckelsen i konflikt under 1920- och 1930-talet (2023)

24. Mattias Sennehed, Wasti Feldt – forskningsbiografi om kvinnligt föreståndarskap i Pingströrelsen (2023)

Studia Pentecostalia Upsaliensia

Nr. 1: Alvarsson, Jan-Åke, Om Pingströrelsen — Essäer, översikter och analyser. Skellefteå: Artos, 2014. ISBN: 978-91-7580-710-2

Nr. 2: Alvarsson, Jan-Åke & Stävare, Nils-Eije (redaktörer), Vägskäl: Pingströrelsens kursändring under 1950-talet. Skellefteå: Artos, 2015. ISBN: 978-91-7580-746-1

Nr. 3: Halldorf, Joel, Biskop Lewi Pethrus. Biografi över ett ledarskap. Religion och mångfald i det svenska folkhemmet. Skellefteå: Artos, 2017. ISBN: 978-91-7580-775-1

Nr. 4: Alvarsson, Jan-Åke (red), Varför reste Lewi Pethrus just till Chicago? Relationer mellan Sverige och USA inim ramen för pentekostalismen. Skellefteå: Artos, 2018. ISBN: 978-91-7777-092-3

Nr. 5: Alvarsson, Jan-Åke (red), Pentekostalismen i Sverige på 2020-talet. Skellefteå: Artos, 2021. ISBN: 978-91-7777-187-6