Inriktningar och examen

Inriktningar

Under det tredje året kan man antingen följa standardstudiegången eller välja någon av följande inriktningar (För mer information, se ALT:s Studiehandbok):

  • Bibelvetenskap: Denna inriktning ger redskap att läsa Bibeln på grundspråk (grekiska och hebreiska). Den utgör förkunskapskrav för magister- och masterutbildning inom bibelvetenskap.
  • Sociala-diakonala studier: Denna inriktning fokuserar kyrkans diakonala uppdrag i världen. Det är ett växande fält för församlingar och profilen ger dig verktyg att arbeta diakonalt.
  • Internationella studier: Denna inriktning ger möjlighet till utbytesstudier under en termin eller att göra kontextuella studier utomlands i mission under 5-8 veckor.
  • Interkulturella studier: Denna inriktning fokuserar frågor som rör mission utomlands eller interkulturellt i Sverige och stärker den teoretiska kunskapen om kultur och omvärld.

Yrkesprofilering

ALT:s ambition är att varje student ska få en bred helhetsutbildning med grundläggande allmänkunskaper och mångsidig träning av kompetenser för församlingsledarskap. Under studietiden finns ändå möjligheter för studenten att inom vissa kurser och flexibla fältstudier fördjupa och profilera sin utbildning mot det som är inriktningen för deras kommande tjänst. Det kan gälla barn- och ungdomsarbete, evangelisation och församlingsgrundande, diakoni, själavård, mission, undervisning, församlingsledning mm.

Ett antal kurser och träffar introducerar också studenten i det konfessionella sammanhang som hon/han kan komma att arbeta inom. ALT samverkar med samfundens kontaktpersoner för församlingstjänster, vilket innebär att det finns naturliga vägar ut i tjänst för studenterna.

Studenter som är intresserade av tjänst i olika samfund erbjuds möjlighet att hålla kontakt med samfunden under studietiden. Det sker genom möten i samfundsgrupper i samband med de gemensamma utbildningsträffarna, gemensamt deltagande i viss konferens, samt genom att samfundens kontaktperson möter studenterna. Samfundsanknytningen sker också genom utbildningsförsamlingen, samt genom att vissa moment i kurserna ges en samfundsprofilering.

Examen

Det fyraåriga programmet leder fram till en teologie kandidatexamen samt till ett 4-årigt ALT-diplom.