Ledarträning

Vikten av ledarträning

Det fyraåriga programmet genomsyras av en inriktning på ledarträning i och för församlingar. Träningen bygger på en samverkan med utbildningsförsamlingar under hela utbildningen. I dem kan studenterna träna upp sin förmåga att reflektera teologiskt kring den levda tron. Där kan de också göra kontextuella studier och tränas i färdigheter genom en ständig dialog mellan teori och praktik. De församlingsteologiska studierna tar på detta sätt sin utgångspunkt i den praktiserade tron och vänder hela tiden tillbaka till handling.

Den lärande processen fördjupas genom att kunskaper och erfarenheter prövas i konkreta ledaruppgifter. Teologi blir i denna miljö mer ett verb än ett substantiv. Det teologiska uppdraget kommer inte bara att handla om att beskriva och värdera teologiska ståndpunkter, utan minst lika mycket om att göra teologi, dvs. att skapa och forma teologiskt trovärdiga handlingar. Ledarträningen påverkar därför alla kurser genom utbildningen och förstärks genom kurserna i Församlingsledarakademin (FL).

Församlingsledarskapskurserna är det samlande navet för ledarträningen inom ALT. I dessa kurser bearbetas personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt.

I kurserna ingår församlingsbaserade moment där studenten i en medveten process tränas i ledarskap i utbildningsförsamlingen och reflekterar över sin egen ledarprocess tillsammans med en mentor. De redskap som används för att ge stöd åt att växa som reflekterande praktiker består, vid sidan av mentorssamtalet, framför allt av terminsöverenskommelse, loggbok, andlig dagbok, livsbearbetande seminarier, teologisk reflektion och terminsreflektion.

Ledarträningen vill stödja framväxt av ledare som i sitt ledarskap:

 • är personligt och andligt mogna med god självförståelse, känner igen sin kallelse, kan använda sina gåvor och har etablerat goda vanor som stödjer detta.
 • ser möjligheter till förnyelse och nya satsningar samt har förmåga att leda sådana nystarts- och förnyelseprocesser.
 • låter missionsutmaningen i Sverige och i världen forma församlingens liv.
 • kan utrusta andra genom att identifiera och vägleda nya ledare, forma team, leda lärande processer och hantera konflikter.
 • tryggt kan möta människor i olika livssituationer och förmår bidra till att utveckla en själavårdande kultur i församlingen.
 • är reflekterande praktiker som integrerar förståelse av samtiden och församlingens liv med ett bibliskt och teologiskt förhållningssätt.
 • är allmänbildade och goda kommunikatörer som förstår den egna kontexten (sammanhanget) och har ett budskap till människor i denna kontext.
 • kan ledarskapets hantverk vad gäller förkunnelse och undervisning, ledning av olika gudstjänster och i utövandet av förbön och andlig vägledning.

Pedagogik för ledarträningen under utbildningens fyra år

Ledarträningen är en pågående process som genomförs under hela den fyraåriga utbildningen. Inriktningen i denna process klargörs vid utbildningens start med studenten och dennes mentor och utbildningsförsamling.

Denna process hålls samman genom ett antal redskap, som används under hela utbildningen:

 • Terminsöverenskommelse som följs upp och utvärderas i en terminsreflektion.
 • Loggbok som blir en checklista för att helheten tränas.
 • Gruppseminarier bl.a. med reflektionscirkeln, som tränar teologisk reflektion och integration utifrån konkreta situationer.
 • Plan för och uppföljning av andlig dagbok.
 • Återkommande gruppsamtal tillsammans med studieledare.
 • Regelbundna samtal med mentor och verksamhet i utbildningsförsamlingen.
 • Individuella samtal utifrån en genomtänkt plan (personreflekterande och tjänsteförberedande samtal).
 • Gemensamma studiedagar då studenter möts för undervisning, retreat, reflektion och erfarenheter.

Ledarkurser

Här beskrivs åtta församlingsledarkurser som ges i samverkan med folkhögskolor samt två kurser som erbjuds som valbara inriktningar i årskurs 3. Kursplaner hittar du här.

FL01 Introduktion till församlingsledarskap

Kursen, som inleder ledarutbildningen, syftar till att ge rum för personlig utveckling, ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt.

Kursen innehåller en introduktion som ger grundläggande förståelse för ledarskap i församling med betoning på den egna ledarutvecklingen i relation till begrepp som kallelse, spiritualitet, pastoral identitet, karismatik, självkännedom och hållbarhet. Vidare innehåller kursen en introduktion till församlingsbaserade studier med bibelteologiska, ecklesiologiska och missionella perspektiv på församling och samtidsfrågor.

FL02 Leda i församling och samhälle

Kursen syftar till att ge rum för personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt. Den syftar även till att ge en fördjupad bearbetning av det utövade ledarskapet i församling med bibelteologiska, ecklesiologiska och missionella perspektiv på församling och ledarskap.

Kursen innehåller bearbetning av olika sätt att vara församling på, med perspektiv hämtade från Bibeln, den egna kyrkotraditionen, organisationsteori, församlingsgrundande och att arbeta med olika kulturer samt barn och unga. En fördjupad förståelse av ledarskap i församlingsmiljön med andlig vägledning, karismatisk tjänst, förändringsarbete och att leda team.

FL03 Ledaren och kommunikationen

Kursen syftar till att ge rum för personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt. Kursen syftar även till att studenten ska utveckla sin kommunikativa förmåga som ledare i församling.

Kursen introducerar och ger grundläggande förståelse för kommunikationsteori, själavård och homiletik samt tränar och utvecklar studentens förmåga i kommunikation. Kursen introducerar också psykologiska perspektiv på individer och grupper, samt metoder för konflikthantering mellan individer och inom organisationer. Den första delen av kursen fokuserar på kommunikation, och homiletik som en del av detta. Den andra delen av kursen fokuserar på själavård, och konflikthantering som en del av detta.

FL04 Ledarskap och etik

Kursen syftar till att ge rum för personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt. Den syftar även till att studenten ska få en fördjupad kunskap om och erfarenhet av mötet med människor och samtiden, för att på det sättet fortsätta utvecklas i sina kommunikationsfärdigheter i det enskilda mötet, i grupper och offentlig kommunikation.

Kursen innehåller fördjupning av och fortsatt träning i kommunikation och homiletik. I kursen bearbetas etiska värderingar för ledarskap tillsammans med etiska frågor i församlingens liv och möte med samhället genom diakoni, evangelisation, förkunnelse och media.

FL05 Bibeln i församlingslivet

Kursen syftar till att studenten ska få bearbeta och utveckla sin förståelse av bibelteologins betydelse för församlingslivet och sin pedagogiska förmåga att planlägga och genomföra undervisning i församling. Kursen syftar även till att ge rum för personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt.

Kursen är en påbyggnadskurs till de inledande kurserna i GT och NT. Den ger en inblick i de viktigaste teman som löper genom GT och NT och en fördjupad insikt i de olika bibelböckernas bidrag till detta. Kursen ger en ökad förståelse för både teologins mångfald och det budskap som förenar Bibelns böcker med särskild hänsyn till de enskilda bibelförfattarnas teologiska bidrag. Kursen ger även en introduktion till bibelteologins metodfrågor och förhållandet mellan GT och NT. Genom kursen tränas förmågan att självständigt bearbeta bibelteologiska texter och teman och på ett reflekterat sätt använda både det exegetiska hantverket och bibelteologin i församlingslivet. Under kursens gång får studenten en fördjupad förståelse för olika homiletiska teorier samt tillfälle att öva på förberedelse och genomförande av bibelundervisning. Kursen bearbetar även bibelläsning i förhållande till spiritualitet, samt användning av bibeltexterna vid andlig fördjupning i församlingskontext.

FL06 Människor i möte

Kursen syftar till att ge kompletterande perspektiv på människors tro och samspel med hjälp av religionspsykologi och religionssociologi. Den syftar även till att reflektera över kyrkans arbete med barn och familjer, möten med människor i livskriser samt diakonala arbete i mångkulturella miljöer. Syftet är också att fördjupa den personliga mognaden och färdigheten att möta människor i olika livssituationer.

Kursen är en påbyggnadskurs till de inledande kurserna inom församlingsledarakademin. Den fokuserar på människan och möten mellan människor. Kursen bearbetar psykologiska och sociologiska perspektiv på religion och vad detta får för tillämpning inom själavård och församlingens möten med människor i olika situationer. Framför allt behandlas samtalet med människor i olika kriser samt aspekter kring kyrkans
diakonala arbete i interkulturella miljöer.

FL07 Gudstjänst och kyrkliga handlingar

Kursen syftar till fördjupade ämneskunskaper inom ecklesiologi, liturgik och praktisk träning av yrkeskompetenser i relation till gudstjänsten och kyrkliga handlingar, samt till utveckling av ledarkompetenser, bearbetning av personlig utveckling och andligt formande på ett integrativt sätt.

Kursen inleds med ett kartläggande av samtida frågor och erfarenhet i relation till församlingens gudstjänstliv. Via fördjupad ecklesiologisk reflektion fortsätter kursen med en del som handlar om gudstjänstens teologi och praktik så som den visar sig i gudstjänstens olika moment; sång, musik, predikan, nattvard, förbön o.s.v. Utifrån ett fältstudium och relaterad litteratur får studenten möta en främmande gudstjänst-tradition och utifrån det reflektera över sitt eget sammanhang. Kursen avslutas med reflektioner kring samspelet mellan gudstjänst och tradition i församlingsutveckling.

FL08 Ledarskap och teologisk integrering

Kursen syftar till att ge rum för personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt. Den syftar även till att ge studenterna möjlighet till ytterligare fördjupade kunskaper om församlingen som organisation och församlingsutveckling, formulera en egen tjänsteprofil samt att reflektera över frågor som berör relationen mellan kristet ledarskap och andlig vägledning och bön. Den teologiska integreringen sker i huvudsak med perspektiv hämtade från den systematiska teologin och bibelteologin.

I kursen ingår ett fortlöpande arbete med att använda teologiska frågeställningar och perspektiv för att förtydliga den egna yrkesprofilen, inför det livslånga lärandet och församlingsutveckling.

Valbara inriktningar i årskurs 3

FL15 Social och diakonal tjänst

Kursen syftar till att bland annat ge fördjupade kunskaper kring diakonin i kyrkan, en teologisk och etisk grund för diakonal praxis, redskap att skapa goda relationer med människor med olika förutsättningar, inblick i strukturen på det svenska välfärdssystemet och hur församlingen kan samverka med den offentliga sektorn, möjlighet att teologiskt reflektera över församlingen som välfärdsaktör och dess bidrag till samhället. Den syftar även till att träna studenten och ge ökad praktisk ledarkompetens för social och diakonal tjänst samt att ge rum för personlig utveckling, andligt formande och ge motivering för värderingar och förhållningssätt i relation till social diakonal tjänst.

Kursen innehåller en introduktion till diakonin med dess bibliska, historiska och teologiska rötter och dess betydelse för kyrkans nutida uppdrag i teori och praxis. Förhållandet mellan församling och samhället är centrala teman som tas upp, med betoning på vilken roll som kyrkan kan ha i det civila samhället. Kursen ger en bred översikt av diakonalt arbete inom olika verksamhetsområden och om de olika arbetsformer som kännetecknar dessa verksamheter. Kursen är delvis verksamhetsförlagd och ger stort utrymme att profilera studierna utifrån ett eget diakonalt eller socialt arbete.

FL16 Interkulturell tjänst

Kursen syftar till att studenten ska få en fördjupad förmåga att förstå och respektera en annorlunda kulturmiljö och reflektera över den interkulturella arbetarens olika roller och funktioner i dessa miljöer, redskap att skapa goda relationer med människor med annan kulturell bakgrund som man möter i sin tjänst och vardag, lära sig kommunicera över kulturgränserna och förstå vikten av att kontextualisera såväl budskap som arbetsformer. Den syftar även till att ge rum för personlig utveckling, andligt formande och ge motivering för värderingar och förhållningssätt i relation till interkulturell tjänst.

Kursen innehåller grundläggande kunskap kring kulturbegreppet och kulturantropologi som akademiskt studieområde och dess betydelse för kyrkans missionsuppdrag i teori och praxis. Förhållandet mellan kultur, världsbild och religion och mission/missionärer som glokala medlare tas upp. Kursen ger ökad förståelse för evangeliet och kulturerna och deras samspel och spänning i teologiskt, etiskt och praktiskt perspektiv. Inkulturation och kontextualisering belyses i relation till individer i interkulturell mission och till budskap och arbetsformer i kulturellt homogena såväl som mångkulturella församlingar. Under kursens gång får studenten både fördjupad kunskap om och övning i interkulturell kommunikation. Kursen belyser den interkulturella arbetarens roll och tjänst och studenten får reflektera kring den egna kulturella identiteten som förutsättning och problem för att kunna förstå och förstås i ett arbete över kulturgränser. Kursen aktualiserar och analyserar specifika situationer som en interkulturell arbetare behöver hantera, som t ex berör hälsa, sociala relationer och samarbetsrelationer. De psykiska påfrestningar som det innebär att flytta mellan eller leva i olika kulturmiljöer bearbetas, liksom konflikthantering i interkulturella sammanhang.