Mentor och utbildningsförsamling

Mentor och församling bidrar till praktisk träning 

Kopplingen till en mentor och en utbildningsförsamling är en grundsten i ALT:s församlingsbaserade pastors- och ledarutbildning (PLP Norr). Här har studenten sin utbildningsmiljö, där hen deltar i både föreläsningar och seminarier över videokonferens, samt har sin praktik. Genom detta skapas en relation till den miljö där studenten senare kan komma att arbeta och bidrar till att utbildningen inte fjärmar sig från verkliga församlingsmiljöer. Det innebär också att studenten får direkt tillgång till verksamma praktiker, erfarna pastorer och andra ledare som för över kunskap och erfarenheter samt tränar studenten i arbetet. 

ALT Presentation av mentor och utbildningsförsamling (PDF) 

Mentor 

Mentorer är pastorer eller andra ledare som på ett reflekterat sätt kan bidra till studentens utbildningsprocess. En mentor bör vara en mogen och teologiskt kunnig person, ha församlingens och utbildningsledningens förtroende, och ha egen erfarenhet av församlingsledning. Mentorer som inte redan har genomgått ALT:s mentorsutbildning eller motsvarande utbildning behöver ge utrymme för det utöver den tid som krävs för det pågående mentorskapet. 

Mentorn, studenten och ALT skriver inför varje termin en överenskommelse som beskriver innehållet i den del av utbildningen som berör mentorn. Detta följs upp när nästa terminsöverenskommelse skrivs. Mentorn förväntas möta studenten regelbundet för samtal och gemensam reflektion, samt närvara på plats vid en regional samling i Umeå per termin. Mentorn ger också studenten feedback på hans/hennes insatser så att det upprätthålls en god lärandemiljö. 

Utbildningsförsamling 

I PLP Norr är varje student kopplad till en utbildningsförsamling, det vi kallar för lokala hubbar. Här finns en eller flera studenter och följer undervisning samt har sin praktik. Det är en lokal församling där studenten får finnas med, pröva teorier i praktiken, lära sig kontextanalys och får möjlighet att växa i sin ledarroll. Lärandet kan på detta sätt utgå från den praxis som finns i församlingar, inte för att bevara allt som nu görs, utan för att bättre förstå samband i församlingsmiljön och för att lättare hitta vägarna mellan teori och praktik. Studentens placering i en utbildningsförsamling ger möjlighet att sammanföra de teologiska studierna med församlingens liv och utmaningar. Lärandet blir också bättre när vi kopplar ihop teologisk analys med egna erfarenheter, iakttagelser i verkliga livet och egna försök att gestalta teologiska övertygelser tillsammans med andra.

Utbildningsförsamlingen ansvarar för att studenten får en mentor, som är en pastor eller annan församlingsledare. I samtal med mentorn kan studenten bearbeta sin personliga utveckling och ledarroll. Mentorn ser till att församlingens konkreta verklighet aktualiseras i utbildningen. Mentorn bidrar också till att studenten kan formas som en reflekterande praktiker, som kan använda kunskaper i tjänst och leda processer och utveckling i lokala församlingar. 

Grundmodellen utgår från att en utbildningsförsamling genom ALT får möjlighet att träna och utbilda de ledare man har identifierat inom den egna församlingens sammanhang.

En loggbok används för att säkerställa att studenten i tillräcklig grad exponeras för olika delar av församlingslivet (och inte t ex tränas enbart i ungdomsledarskap under utbildningstiden). Den kan utgöra underlaget för samtal med mentor. Ledarkurserna bidrar också till att utbildningsprocessen får tillräcklig bredd och djup. 

Utbildningsförsamlingar bidrar årligen ett med regionalt huvudmannabidrag till utbildningen (3600 kr/heltidsstuderande, 1800 kr/halvtidsstuderande). Det täcker vissa kostnader kring studiecentrets miljö och bibliotek, vissa av studenters kostnader i samband med gemensamma träffar samt mentorsutbildning. 

Församlingskontrakt WordPDF 

Bärarförsamlingar 

Kring PLP Norr finns sex bärarförsamlingar som bär ett särskilt ansvar för utbildningens genomförande och utveckling i sin region. Dessa stöder i förbön, fungerar som utbildningsförsamlingar, arbetar för att vidga det regionala nätverket, bidrar med vissa resurspersoner in i kurserna, samt ingår i samråd kring anställningar av regional personal och kring viktiga utvecklingsfrågor.

För PLP Norr är följande bärarförsamlingar: