Om studierna

Upplägg av studier en vanlig vecka

Studenterna är på sitt studiecenter två dagar i veckan: onsdagar och torsdagar i åk 1-2 och torsdagar och fredagar i åk 3-4. Studenterna i Örebro har dock under de två första åren tre dagar i veckan på skolan; åk 1 tisdag – torsdag och åk 2 onsdag – fredag.

Under studiedagarna varvas föreläsning via videokonferens, där en föreläsare undervisar i hela nätverket, med seminarier och bearbetningar på respektive studiecenter med respektive studieledare. Alla kurser ges på halvfart och de erbjuder 2-4 föreläsningslektioner och 2-4 seminarielektioner per vecka. En torsdag i månaden möts alla studenter oavsett studietakt och årskurs till gemensam studiecentertid med gudstjänst, samtal och gemenskap.

Utöver den schemalagda undervisningen på studiecentret ägnas tid åt inläsning av litteratur, bearbetning av material och förberedelse av olika rapporter och inlämningsuppgifter knutna till utbildningen. Därutöver deltar studenten i studier och praktisk träning i sin utbildningsförsamling, inklusive de regelbundna träffarna med mentorn.

Två gånger per termin träffas alla studiecenter under tre dagar (tisdag-torsdag) till gemensam undervisning i Örebro eller på någon kursgård.

Studenternas arbetsinsats

Studier på ALT:s fyraåriga program är heltidsstudier och man bör räkna med en genomsnittlig arbetsinsats på 40 timmar i veckan. Hur dessa fördelas kommer att se olika ut för olika studenter, men här följer riktlinjer för arbetsinsatsen:

 • 2 dagar förlagda till studiecentret för föreläsningar, seminarier m.m.
 • 2 dagar för inläsning av litteratur (ca 150 sidor/vecka) och förberedelse av inlämningsuppgifter m.m.
 • 1 dag i utbildningsförsamlingen för mentorskontakt, fältstudium och praktisk träning.

Observera att detta är ungefärliga mått som kan variera från vecka till vecka och från student till student. Utöver den avsatta studietiden förväntas studenten vara aktiv församlingsmedlem i sin utbildningsförsamling genom gudstjänstbesök m.m.

Studier på halvtid

För studenter som läser på halvfart gäller som regel att man börjar sina studier med att läsa ledarkurser år 1, ämneskurser år 2, ledarkurser år 3 och ämneskurser år 4. Därefter fortsätter studierna i åk 3-4. Det är möjligt att ändra studietakt under studiernas gång, men det går inte att börja åk 3 innan studierna i åk 1-2 är avslutade. Det innebär att man måste läsa deltid i minst två år om man vill ha en lägre studietakt. Halvtidsstuderande deltar i regel på de gemensamma dagarna under året. Den genomsnittliga arbetsinsatsen är 20 tim/vecka. Riktlinjerna är:

 • 1 dag i veckan förlagd till studiecentret för föreläsningar, seminarier m.m. 3-4 halvdagar med gemensam studiecentertid för alla studenter på aktuellt studiecenter tillkommer.
 • 1 dag för inläsning av litteratur (ca 75 sidor/vecka) och förberedelse av inlämningsuppgifter m .m.
 • ½ dag i utbildningsförsamlingen för mentorskontakt, fältstudium och praktisk träning.

Studiegång

Normal studiegång är fyra år, men utbildningen kan också avslutas med diplom efter två eller tre år. Utbildningen kan läsas på hel- eller halvtid. Studietakten kan varieras under utbildningen och förändras då man påbörjar en ny årskurs.

Alla fyra år har samma grundläggande uppbyggnad som kombinerar högskolekurser med folkhögskolekurser som sex folkhögkolor anordnar i samverkan med ALT. 

År 

Upplägg 

Åk 1 

50% folkhögskolekurser med inbäddade kurser 15 hp 

50% högskolekurser 30 hp 

Åk 2 

50% folkhögskolekurser med inbäddade kurser 15 hp 

50% högskolekurser 30 hp 

Åk 3 

50% folkhögskolekurser med inbäddade kurser 15 hp 

50% högskolekurser 30 hp 

Åk 4 

50% folkhögskolekurser med inbäddade kurser 15 hp 

50% högskolekurser 30 hp 

ALT Pastors- o ledarprogram studiegång 22-23

Avgifter under studierna

Undervisningen på ALT är kostnadsfri och ger möjlighet till studiemedel på eftergymnasial nivå under hela utbildningstiden. Alla programstudenter vid ALT omfattas av kårobligatorium. ALT tar ut följande terminsavgifter för Pastors- och ledarprogrammet:

1 800 kr per termin som faktureras från respektive folkhögskola (halvtidsstuderande 1 380 kr). Därutöver tillkommer kåravgift på 125 kr (halvtidsstuderande 62 kr).

Terminsavgiften täcker direkt studentrelaterade kostnader såsom:

 • försäkring
 • utskrifter till lektioner
 • omkostnader vid avslutningar
 • mat och logi vid gemensamma utbildningsdagar för alla studenter i Örebro i november och mars, samt regionala dagar i september
 • mat och logi för utbildningsdagar i maj (en mindre egenavgift för mat på 250 kr bekostas av studenten)
 • kopiering
 • ersättning för samordnade resor till utbildningsdagar en gång per termin (Örebro), samt därutöver stöd till studenter med extra långa resor.

Utöver detta tillkommer kostnader för litteratur och kompendier (ca 2 000 kr/termin), samt resa vid utbildningsdagar en gång per termin. Under vårterminen i åk 2 ingår en serie med fem personreflekterande själavårdssamtal i utbildningen. För dessa betalar studenten en subventionerad totalkostnad på 1 500 kr genom en förhöjd terminsavgift.

Fika på studiecenter/Campus betalas av studenten och kostnaden för detta varierar mellan de olika orterna. I vissa fall bakas den in i terminsavgiften.

Studenter som vill söka studiemedel ansvarar själva för att ansöka om detta hos CSN. För ytterligare information om studiemedel hänvisar vi till:

 • CSN.se – för allmän information om studiemedel samt för ansökan
 • Respektive folkhögskola – för frågor om CSN-registrering:
  • Hyllie Park folkhögskola, Carita Nilsson
  • June folkhögskola, Ingalill Bard
  • Kaggeholms folkhögskola, Isabelle Johansson
  • Liljeholmens folkhögskola, Lilian Svahn
  • Mariannelunds folkhögskola, Anna Karlsson eller Kristina Nilsson
  • Mullsjö folkhögskola, Annelie Lundstedt
  • Vinga folkhögskola, Veronica Darby
  • ALT, Hanna Wärlegård
 • Övergripande studiemedelsfrågor för Pastors- och ledarprogrammet – kontakta Dan Elofsson.