Om studierna

Upplägg av studier en vanlig vecka 

Programmet har en stor flexibilitet gällande studieorter. Till skillnad från PLP formas, förutom ett studiecenter i Umeå, utifrån studenternas önskemål och utbildningsförsamlingar lokala hubbar runtom i Norrlandsregionen och Svenskfinland. Detta innebär att du som student sitter i en lokal församling eller lokalt lärcenter och tar del av föreläsningar och seminarier via videolänk.

Schemalagda kursdagar är tisdagar-fredagar. Föreläsningar i högskolekurser ligger i årskurs 1–2 normalt på onsdagar, med enstaka seminarier på tisdagar, för årskurs 3–4 normalt på fredagar, och föreläsningar i FL-kurser ges på torsdagar, med enstaka seminarier på fredagar samt vid de gemensamma fortbildningsdagarna. Tre gånger per termin möts alla studenter i Umeå för gemensamma fortbildningsdagar, fokus är då på formativa processer, gemensamma seminarier, gudstjänst och möten med församlingsrörelserna. En gång per termin möts alla ALT:s programstudenter på Campus Örebro.

Under studiedagarna varvas föreläsning via videokonferens, där en föreläsare undervisar i hela nätverket, med digitala seminarier och bearbetningar som antingen är studentledda eller studieledarledda. Alla kurser ges på halvfart och de innehåller 2-4 föreläsningslektioner och 2-4 seminarielektioner per vecka.  Utöver den schemalagda undervisningen vid den lokala hubben ägnas tid åt inläsning av litteratur, bearbetning av material och förberedelse av olika rapporter och inlämningsuppgifter knutna till utbildningen. Därutöver deltar studenten i studier och praktisk träning i sin utbildningsförsamling, inklusive de regelbundna träffarna med mentorn. 

Studenternas arbetsinsats 

Studier på PLP Norr är heltidsstudier och man bör räkna med en genomsnittlig arbetsinsats på 40 timmar i veckan. Hur dessa fördelas kommer att se olika ut för olika studenter, men här följer riktlinjer för arbetsinsatsen: 

 • Totalt motsvarande 2 hela dagar med föreläsningar, seminarier m.m. 
 • Totalt motsvarande 2 dagar för inläsning av litteratur (ca 150 sidor/vecka) och förberedelse av inlämningsuppgifter m.m. 
 • Totalt motsvarande 1 dag i utbildningsförsamlingen för mentorskontakt, fältstudium och praktisk träning. 

Observera att detta är ungefärliga mått som kan variera från vecka till vecka och från student till student. Utöver den avsatta studietiden förväntas studenten vara aktiv församlingsmedlem i sin utbildningsförsamling genom gudstjänstbesök m.m. 

Studier på halvtid 

För studenter som läser på halvfart gäller som regel att man börjar sina studier med att läsa församlingsledarkurser år 1, högskolekurser år 2, församlingsledarkurser år 3 och högskolekurser år 4. Därefter fortsätter studierna i åk 3-4. Det är möjligt att ändra studietakt under studiernas gång, men det går inte att börja åk 3 innan studierna i åk 1-2 är avslutade. Det innebär att man måste läsa deltid i minst två år om man vill ha en lägre studietakt. För halvtidsstuderande är den genomsnittliga arbetsinsatsen 20 timmar per vecka, där två dagar innehåller föreläsningar, seminarier, självstudier med mera, samt en halv dag fokuserar den praktiska träningen. Halvtidsstuderande deltar i regel på gemensamma dagar lika ofta men oftast ett dygn istället för två. 

Studiegång 

Normal studiegång är fyra år, men utbildningen kan också avslutas med diplom efter två eller tre år. Utbildningen kan läsas på hel- eller halvtid. Studietakten kan varieras under utbildningen och förändras då man påbörjar en ny årskurs. 

Alla fyra år har samma grundläggande uppbyggnad som kombinerar högskolekurser med folkhögskolekurser som ges i samverkan med Umeå folkhögskola. 

År 

Upplägg 

Åk 1 

50% folkhögskolekurser med inbäddade läskurser 15 hp 

50% högskolekurser 30 hp 

Åk 2 

50% folkhögskolekurser med inbäddade kurser 15 hp 

50% högskolekurser 30 hp 

Åk 3 

50% folkhögskolekurser med inbäddade kurser 15 hp 

50% högskolekurser 30 hp 

Åk 4 

50% folkhögskolekurser med inbäddade kurser 15 hp 

50% högskolekurser 30 hp 

Avgifter under studierna 

Undervisningen på ALT är kostnadsfri och ger möjlighet till studiemedel på eftergymnasial nivå under hela utbildningstiden. Alla programstudenter vid ALT omfattas av kårobligatorium. ALT tar ut följande terminsavgifter för Pastors- och ledarprogrammet: 

1 800 kr per termin som faktureras från Umeå folkhögskola (halvtidsstuderande 1 380 kr). Därutöver tillkommer kåravgift på 125 kr (halvtidsstuderande 62 kr). 

Terminsavgiften täcker direkt studentrelaterade kostnader såsom: 

 • försäkring 
 • utskrifter till lektioner 
 • omkostnader vid avslutningar 
 • mat, logi och samordnad resa till gemensamma utbildningsdagar i Örebro i november och mars, samt mat vid utbildningsdagar i Norr 
 • mat och övernattningsmöjlighet vid utbildningsdagar vid Studiecentret i Umeå sex gånger per läsår
 • kopiering
 • ersättning för samordnade resor till utbildningsdagar en gång per termin, samt därutöver stöd till studenter med extra långa resor.

Utöver detta tillkommer kostnader för litteratur och kompendier (ca 2 000 kr/termin), samt resa vid utbildningsdagar en gång per termin. Under vårterminen i åk 2 ingår en serie med fem personreflekterande själavårdssamtal i utbildningen. För dessa betalar studenten en subventionerad totalkostnad på 1 500 kr genom en förhöjd terminsavgift. 

Studenter som vill söka studiemedel ansvarar själva för att ansöka om detta hos CSN. För ytterligare information om studiemedel hänvisar vi till: 

 • CSN.se – för allmän information om studiemedel samt för ansökan 
 • Umeå folkhögskola (Helena Näslund) – för frågor om CSN-registrering: 
 • Övergripande studiemedelsfrågor för Pastors- och ledarprogrammet – kontakta Dan Elofsson.