I samverkan

Akademi för Ledarskap och Teologi strävar efter att bedriva teologi och församlingsledarutbildning i en snabbt föränderlig värld. Det kräver flexibilitet och multikompetens. Det räcker inte med de gedigna kunskaper i teologi och ledarskap som finns i vår egen organisation. Vi vill bedriva en utbildning som inte är isolerad från omvärlden, utan som istället lever nära utmaningarna i församlingsrörelse och samhälle. Därför är vi beroende av samarbetspartners på olika plan.

Närmast finns kompetenser hos våra huvudmän, både i samfundsorganisationer och i deras samverkansparter. Två gånger om året möter vi huvudmännen i verksamhetsråd där stora riktlinjer för utbildningen bearbetas. Regionalt möter vi terminsvis ett antal bärarförsamlingar för att kartlägga och planera resurser som kan komma in i utbildningen. Därutöver är utbildningsförsamlingarna helt avgörande för studenterna i pastors- och ledarprogrammet.

Genom samverkan med folkhögskolor kan ALT:s profilerade ledarträning utformas i en bättre anpassad kursform inom folkrörelsens ram. Där finns pedagogiska redskap för grupprocesser, praxislärande och erfarenhetsbeprövade redskap för församlingsledning. På så sätt formas ledare och teologer som både kan analysera världen teologiskt och bidra till att förändra den. Folkhögskolorna bidrar också till att tillgängliggöra ALT:s kurser för en bredare målgrupp genom ALT:s Lördagskurser.

ALT står också i nära samverkan med andra teologiska utbildningar genom ett nordiskt Masterprogram i praktisk teologi, olika Erasmusutbyten och en rad andra internationella kontakter.