Ulrik Josefsson

Ulrik Josefsson

Lärare

0704-17 99 78

ulrik.josefsson@altutbildning.se

Utbildning och examina

1992 Pedagogik, Utbildningsplanering och utbildningsadministration, Lunds universitet

1995 Gymnasielärarexamen Religion, Lärarhögskolan Malmö

1996 Teol.kand., Lunds universitet

2005 Teol. dr., Lunds universitet

2012 Rektorsutbildning, Uppsala universitet

Anställningar och uppdrag

(uppställning med slutåret i kronologisk ordning)

1986 – 1988 Ungdomspastor Smyrna Älvängen

1988 – 1992 Ungdomspastor i Pingst Lund

1989 – 1995 Utvecklingsansvarig för skola/utbildning Pingst Ung

2001 – 2005 Doktorand Lunds universitet

1996 – 2006 Pastor med ansvar för undervisning i Pingstkyrkan Jönköping

2006            tf lektor HLK (Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping)

2006 – 2008 Lektor PTS (Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium, Uppsala)

2007 – 2010 Rektor och lektor, Korteboskolan, Jönköping

2008 – 2011 Rektor och lektor PTS

2015            tf rektor June folkhögskola

2012 – 2020 Verksamhetsledare Pingst Utbildning

2011 – 2023 Prorektor och lektor vid ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi)

2021 –         Utvecklingsansvarig för högre utbildning i Östafrika inom Pingströrelsen

2023 –         Rektor och lektor vid ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi)

Utmärkelser och stipendier

1998 Stipendium för deltagande i forskarkonferens i TN, USA, Society for Pentecostal Studies (C E Wikströms minne)

2000 Stipendium för forskning om spiritualitet (C E Wikströms minne)

2005 Årsutmärkelse för pentekostal forskning baserat på doktorsavhandlingen, vid IPS (Institutet för Pentekostala Studier)

2008 Wallquistspriset baserat på doktorsavhandlingen vid Smålands Akademi

2018 Stipendium för forskning kring pentekostalers syn på och verksamhet i samhället (C E Wikströms minne)

2020 Stipendium för projekt kring kyrkors svar på Coronapandemin (Berndt Gustafssons minnesfond)

2020 Stipendium för institutionsutveckling i Östafrika (J V och Charlotte Lundgrens stiftelse)

2021 Omkostnadsstipendium för ett initieringsprojekt kring integration, migranter och pentekostalism (Berndt Gustafssons minnesfond)

2021 Stipendium för institutionsutveckling i Östafrika (J V och Charlotte Lundgrens stiftelse)

2022 Stipendium för att vidareutveckla avhandlingen samt att översätta den nya utgåvan till engelska (C E Wikströms minne)

2022 Medsökande i en beviljad ansökan om Kyrkans digitala transformering med anslag från VINNOVA (anslagsförvaltare, Tekniska högskolan i Jönköping, beviljat belopp 2 milj kr)

Vetenskapliga sammanslutningar och uppdrag

2000 Gästforskare vid Pentecostal Theological Seminary, Cleveland, TN, USA (Institutionen har sedan jag var där bytt namn till PTS)

2003 – Medlem i European Pentecostal Theological Association, Styrelseledamot 2006–2011 

2010 – 2016 Ordförande, Stiftelsen C E Wikströms minne

2010 – Styrelseledamot, WAPTE, World Alliance for Pentecostal Theological Education, från januari 2020, vice ordförande

2015 – Redaktör för IPS forskarrapporter

2017 – Ansvarig för IPS, Institutet för Pentekostala Studier

2020 – Redaktionskommitté Journal of Pentecostal and Charismatic Christianity

(https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=yjpe21 )

2020 – Redaktionen för Scandinavian Journal for Leadership & Theology

(https://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/about/editorialTeam )

Publikationer

Avhandling

Josefsson, Ulrik, 2005, Liv och över nog: den tidiga pingströrelsens spiritualitet. Bibliotheca Theologiae Practicae 77. Skellefteå: Artos Norma Bokförlag.

Artiklar

Granskade genom Peer review

2011, ”Doppraxis i samtida svensk baptism ” i Dop. Årsbok för svenskt gudstjänstliv 86. Skellefteå: Artos och Norma bokförlag. S. 57 – 79.

2019, ”Nutida svensk pingstpredikan” i Gudstjänstens mening. Årsbok för svenskt gudstjänstliv 94. Skellefteå: Artos och Norma bokförlag. S. 143 – 184.            

2021, ”Lutherans and Pentecostals in Dialogue: From Local to Global” i Pneuma. S. 250–272.  

2021, ”Frikyrka i omdaning: Utveckling och företeelser i svensk frikyrklighet under 1990-talet” i Entusiastisk kristendom och fanatism i Knutby. Forskningsrapporter från Institutet för pentekostala studier nr 8. Alvik. S. 25 – 52.

2021, ”Resan till och från Knutby. Tidigare medlemmars erfarenheter och berättelser” i Entusiastisk kristendom och fanatism i Knutby. Forskningsrapporter från Institutet för pentekostala studier nr 8. Alvik. S. 181 – 207.

2022, ”Practitioners and Pentecostalism: An Epistemological Investigation into Learning as Doing, Experience, and Reflection” i Pentecostal Education 2022:1. S. 93 – 110.

2022, ”Bilder av församlingen: Frikyrklig ecklesiologi under och genom pandemin” i Svensk frikyrklighet i pandemin: En studie av församlingen i corona och corona i församlingen. Forskningsrapporter från Institutet för pentekostala studier nr 9. Alvik. S. 60 – 88.

2022, ”Individualiserad tro eller? En reflektion över trycket i att forma kristen tro i svensk kontext” i Kristen tro på glid? Tron hos unga vuxna i svensk frikyrklighet. Forskningsrapporter från Institutet för pentekostala studier nr 10. Alvik. S. 7 – 21.

2022, ”Should I stay or should I go. Analys av unga vuxnas erfarenheter av tonårstid i frikyrkan” i Kristen tro på glid? Tron hos unga vuxna i svensk frikyrklighet. Forskningsrapporter från Institutet för pentekostala studier nr 10. Alvik. S. 123 – 159.

2023, ”Classical Pentecostalism in Sweden: An analysis of Pentecost – free congregations in cooperation” i Journal of Pentecostal and Charismatic Christianity (forthcoming, vol 44 issue 1 2023) (21 sid)

Artiklar och bokkapitel granskade av redaktör, redaktionskommitté och eller forskargrupp. I

2012, ”Pingstvänner i Svenska kyrkan: pentekostal ecklesiologi i förhållande till praktiken med dubbelt medlemskap” i Församlingssyn i Pingströrelsen. Forskningsrapporter från Institutet för pentekostala studier nr 3. Uppsala. S. 29–42.

2012, ”Barn, familj och gudstjänst” i Pentekostal barn- och familjeteologi. Forskningsrapporter från Institutet för pentekostala studier nr 4. Uppsala. S. 74–95.

2015, ”Församlingsplantering inom den svenska pingströrelsen under 2000-talet” i Församlingsplantering i Pingst. Forskningsrapporter från Institutet för pentekostala studier nr 6. Alvik. S. 87–112.

2017, ”Teologi för hela skapelsen” i Teologi för hela skapelsen. En studie om teologiska grunder för engagemang i miljö och samhälle. Forskningsrapporter från Institutet för pentekostala studier nr 7. Alvik. S. 7–20.

2019, ”Gudstjänster i Jönköping” i Nyckeln till Svenska kyrkan, Uppsala. s. 7 – 23.

2021, ”Från entusiasm till fanatism. En inledning till rapporten” i Entusiastisk kristendom och fanatism i Knutby. Forskningsrapporter från Institutet för pentekostala studier nr 8. Alvik. S. 9 – 23.

2021, ”Pingst i rörelse och samfund” i Pentekostalism i Sverige på 2020-talet, red. Jan-Åke Alvarsson, Studia Pentecostalia Upsaliensia nr 5. Skellefteå: Artos. S. 121–168.

2022, ”Frikyrkligheten i omställning och pandemi: en inledning till studien” i Svensk frikyrklighet i pandemin: En studie av församlingen i corona och corona i församlingen, Forskningsrapporter från Institutet för pentekostala studier nr 9. Alvik. S. 8 – 27.

2023, “State-Church partnerships: opportunities and challenges” i The Pandemic and the Holy Spirit: Responses of Spirit-Empowered Communities to COVID-19, red Wonsuk Ma et.al.. Tulsa: ORU Press, (Forthcoming) (15s)

2023, ”Fördjupning och friktion. Frikyrkligheten och den kontemplativa traditionen” i Frikyrkan i förändring. Tro och Liv skriftserie. Stockholm: Libris, (Forthcoming) (18s)

2023, “Individualized faith or what? A reflection on the pressure of shaping Christian faith in the Swedish context” i Young Pentecostals: Spirit-Empowered global changes red Wonsuk Ma et.al.. Tulsa: ORU Press, (Forthcoming) (13s)

Bokkapitel

2007, ”Vi förkunnar ett fulltonigt evangelium. Pingströrelsens lära och liv” i Pingströrelsen. Verksamheter och särdrag under 1900-talet. Del 2. Örebro: Libris förlag. s. 11 – 23.

2007, ”Det är saligt att samlas i tron. Möten gudstjänster och samlingar” i Pingströrelsen. Verksamheter och särdrag under 1900-talet. Del 2. Örebro: Libris förlag. s. 51 – 63.

2010, ”Ondskan” i I ljuset av återkomsten, red Jan-Åke Alvarsson och Martin Boström. Örebro: Libris förlag. s. 101 – 108.

2022, ”Rotad i Bibeln, erfarenhet och samhälle” i Kallade till nationerna. Stockholm: Libris förlag. s. 19–64.

Övrigt

2008, ”Väckelserörelsen som kritik och konstruktion” i Tro och otro i Linnés ljusa och mörka Småland. Smålands Akademis skriftserie nr 14. s. 56–61.

2021, ”Introduction – Guest editorial”  Pentecostal Education. s. 95–100.

Rapporter

2010, Gender och jämlikhet i PMU-InterLife och världen. Genderstudien. En studie om genderfrågor utifrån PMU-InterLifes lokala samarbetspartners. Publicerad inom ramen för PMU-rapporter. Stockholm

2019, Konvertitutredningen. Rapport om Migrationsverkets hantering av konvertiters asylprocess. Publicerad för nätverket #Rätt till tro

2020, A Spirit of change. Pentecostal social engagement in Tanzania and Ethiopia. Publicerad inom ramen PMU-rapporter. Stockholm

Pågående forskning

Pentekostal ecklesiologi i förändring. Planerad publicering i IPS forskningsrapporter 11 vt 23

Fleranslutna frikyrkoförsamlingar. Planerad publicering i IPS forskningsrapporter 12 vt 23

Gudstjänst, mångkultur och digitalisering. Analys av gudstjänstbesök under en helg i Jönköping. Planerad publicering i Växjö stiftshistoriska serie ht 23

Frikyrkans digitala transformering. Planerad publicering vt 24

Pentekostalers syn på och aktivitet i samhällsengagemang. Planerad publicering vt 24

Förändrad församling i pandemitid? Planerad publicering vt 24