Forskning på ÖTH

Forskning på ÖTH

Örebro teologiska högskola strävar efter att erbjuda högskoleutbildning och forskning av god vetenskaplig och pedagogisk kvalitet. I Universitetskanslersämbetets senaste granskning (2013-12-17) fick ÖTH följande omdöme: ”Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.” Det framgår vidare av utvärderingen att på en rad mål har ÖTH legat nära mycket hög måluppfyllelse.

ÖTH är idag en erkänd och väl fungerande utbildningsanordnare inom området teologi och religionsvetenskap på grundnivå. Forskning och utbildning vid lärosätet sker i nära kontakt med vetenskapssamhället och andra utbildningsanordnare nationellt och internationellt. ÖTH har en betydande vetenskaplig kompetens inte minst inom områdena bibelvetenskap och historisk-systematisk teologi.