Ledarträning

Vikten av ledarträning

Det fyraåriga programmet genomsyras av en inriktning på ledarträning i och för församlingar. Träningen bygger på en samverkan med utbildningsförsamlingar under hela utbildningen. I dem kan studenterna träna upp sin förmåga att reflektera teologiskt kring den levda tron. Där kan de också göra kontextuella studier och tränas i färdigheter genom en ständig dialog mellan teori och praktik. De församlingsteologiska studierna tar på detta sätt sin utgångspunkt i den praktiserade tron och vänder hela tiden tillbaka till handling.

Den lärande processen fördjupas genom att kunskaper och erfarenheter prövas i konkreta ledaruppgifter. Teologi blir i denna miljö mer ett verb än ett substantiv. Det teologiska uppdraget kommer inte bara att handla om att beskriva och värdera teologiska ståndpunkter, utan minst lika mycket om att göra teologi, dvs. att skapa och forma teologiskt trovärdiga handlingar. Ledarträningen påverkar därför alla kurser genom utbildningen och förstärks genom kurserna i Församlingsledarakademin (FL).

Församlingsledarskapskurserna är det samlande navet för ledarträningen inom ALT. I dessa kurser bearbetas personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt.

I kurserna ingår församlingsbaserade moment där studenten i en medveten process tränas i ledarskap i utbildningsförsamlingen och reflekterar över sin egen ledarprocess tillsammans med en mentor. De redskap som används för att ge stöd åt att växa som reflekterande praktiker består, vid sidan av mentorssamtalet, framför allt av terminsöverlåtelse, loggbok, andlig dagbok, livsbearbetande seminarier, teologisk reflektion och terminsreflektion.

Ledarträningen vill stödja framväxt av ledare som i sitt ledarskap:

 • är personligt och andligt mogna med god självförståelse, känner igen sin kallelse, kan använda sina gåvor och har etablerat goda vanor som stödjer detta.
 • ser möjligheter till förnyelse och nya satsningar samt har förmåga att leda sådana nystarts- och förnyelseprocesser.
 • låter missionsutmaningen i Sverige och i världen forma församlingens liv.
 • kan utrusta andra genom att identifiera och vägleda nya ledare, forma team, leda lärande processer och hantera konflikter.
 • tryggt kan möta människor i olika livssituationer och förmår bidra till att utveckla en själavårdande kultur i församlingen.
 • är reflekterande praktiker som integrerar förståelse av samtiden och församlingens liv med ett bibliskt och teologiskt förhållningssätt.
 • är allmänbildade och goda kommunikatörer som förstår den egna kontexten (sammanhanget) och har ett budskap till människor i denna kontext.
 • kan ledarskapets hantverk vad gäller förkunnelse och undervisning, ledning av olika gudstjänster och i utövandet av förbön och andlig vägledning.

Pedagogik för ledarträningen under utbildningens fyra år

Ledarträningen är en pågående process som genomförs under hela den fyraåriga utbildningen. Inriktningen i denna process klargörs vid utbildningens start med studenten och dennes mentor och utbildningsförsamling.

Denna process hålls samman genom ett antal redskap, som används under hela utbildningen:

 • Terminsöverlåtelse som följs upp och utvärderas i en terminsreflektion.
 • Loggbok som blir en checklista för att helheten tränas.
 • Gruppseminarier bl.a. med reflektionscirkeln, som tränar teologisk reflektion och integration utifrån konkreta situationer.
 • Plan för och uppföljning av andlig dagbok.
 • Återkommande gruppsamtal tillsammans med studieledare.
 • Regelbundna samtal med mentor och verksamhet i utbildningsförsamlingen.
 • Individuella samtal utifrån en genomtänkt plan (personreflekterande och tjänsteförberedande samtal).
 • Gemensamma studiedagar då studenter möts för undervisning, retreat, reflektion och erfarenheter.