Profileringar och examen

Profilerade studiealternativ

Under det tredje året kan man antingen följa huvudinriktningen för pastorsutbildningen eller välja en profilering:

  • Bibelvetenskaplig profil (alla orter): Denna profil ger dig redskapen för att läsa Bibeln på grundspråken, grekiska och hebreiska. Den utgör förkunskapskrav för magister- och masterutbildning inom bibelvetenskap.
  • Internationell profil (alla orter): Denna profil ger dig möjligheter att bli utbytesstudent under en termin eller att göra kontextuella studier utomlands i mission under 5-8 veckor.
  • Interkulturell profil (IKP/PROMIS) (alla orter): Denna profil kan läsas inom ALTs fyraåriga program eller som eget program, Programmet för mission och interkulturella studier (PROMIS). Samläsning mellan PROMIS och IKP sker i alla kurser utom Missionskunskap. Profilen riktar sig till dig som vill arbeta i mission utomlands eller interkulturellt i Sverige, t ex med integration i församlingen, församlingsgrundande arbete i mångkulturella miljöer eller i mötet med flyktingar och migrantförsamlingar. Profilen syftar till att stärka den teoretiska kunskapen om kultur och omvärld samt att fördjupa reflektionerna kring ens egen roll och tjänst i interkulturella sammanhang och det egna lärjungaskapet. Studiegång för IKP och PROMIS
  • Social-diakonal profil (DIOS) (alla orter): Denna profil kan läsas inom ALT:s fyraåriga program eller som särskild terminskurs för Diakonalt och Socialt arbete. Den ger dig möjlighet att rikta studierna mot kyrkans diakonala uppdrag i världen. Det är ett växande fält för församlingar och profilen ger dig verktyg att arbeta diakonalt.

Yrkesprofilering

Akademi för Ledarskap och Teologis ambition är att varje student ska få en bred helhetsutbildning med grundläggande allmänkunskaper och mångsidig träning av kompetenser för församlingsledarskap. Under studietiden finns ändå möjligheter för studenten att inom vissa kurser och flexibla fältstudier fördjupa och profilera sin utbildning mot det som är inriktningen för deras kommande tjänst. Det kan gälla barn- och ungdomsarbete, evangelisation och församlingsgrundande, diakoni, själavård, mission, undervisning, församlingsledning mm.

Ett antal kurser och träffar introducerar också studenten i det konfessionella sammanhang som hon/han kan komma att arbeta inom. Akademi för Ledarskap och Teologi samverkar med samfundens kontaktpersoner för församlingstjänster, vilket innebär att det finns naturliga vägar ut i tjänst för studenterna.

Studenter som är intresserade av tjänst i olika samfund erbjuds möjlighet att hålla kontakt med samfunden under studietiden. Det sker genom möten i samfundsgrupper i samband med de gemensamma utbildningsträffarna, gemensamt deltagande i viss konferens, samt genom att samfundens kontaktperson möter studenterna. Samfundsanknytningen sker också genom utbildningsförsamlingen, samt genom att vissa moment i kurserna ges en samfundsprofilering.

Examen

Det fyraåriga programmet leder fram till en teologie kandidatexamen samt till ett 4-årigt ALT-diplom.