Nu heter vi ALT och bara det

Nu heter vi ALT och bara det

ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi, har på ganska kort tid blivit både välkänt och välrenommerat. Under en övergångsperiod har namnet ÖTH, Örebro teologiska högskola, funnits parallellt som beteckning på ALT:s högskoledel. Nu lämnar vi ÖTH som namn och heter bara ALT. På engelska blir det ALT School of Theology.

ALT startade 2011 genom en sammanslagning av flera tidigare frikyrkliga utbildningar. Redan från början fanns ett nära samarbete mellan ALT och ÖTH. Från 2015 utökades detta samarbete och 2017 bildades ALT som juridisk enhet och då togs också driften av högskoleverksamheten över. Sedan dess är det ALT som driver högskolan och nu lämnar vi alltså det gamla namnet och heter bara ALT.

Örebro teologiska högskola har en lång och stolt historia. Utbildningarna startade på det som då hette Örebro missionsskola redan 1908. Under stora delar av 1900-talet drevs utbildningen fristående och utan officiell status. 1993 fick skolan examenstillstånd för högskoleexamen. Sedan dess har antalet studieplatser utökats och idag har vi examenstillstånd upp till master. ALT:s högskola är fortfarande mycket liten som akademisk utbildning men inom segmentet teologi ligger vi bland de institutioner som utfärdar flest kandidatexamina i Sverige.

ALT som förening har tre frikyrkosamfund som huvudmän men är en självständig och fri institution. Kärnverksamheten är att driva en fyraårig pastors- och ledarutbildning som genomförs tillsammans med de tre samfundens folkhögskolor. Utbildningen anordnas både av högskolan och folkhögskolan och involverar över 100 lokala församlingar i ett nära nätverk. Utöver denna utbildning drivs även ett teologiskt kandidatprogram och utbildning till magister och master. Därutöver driver ALT två terminslånga profilkurser. DIOS med inriktning på sociala och diakonala frågor och PROMIS som är programmet för missions- och kulturstudier. Genom ett samarbete med två norska högskolor är ALT del av en gemensam masterutbildning i Praktisk teologi.

Som högskola bedrivs även forskning koncentrerad inom tre ämnesfält: Bibelvetenskap, Systematiskt teologi och Praktisk teologi. Inom varje ämnesområde har ALT ett högre seminarium där aktuell forskning diskuteras och utvecklas. ALT:s lärare är involverade i forskningssamarbeten både i Sverige och internationellt. Genom ett samarbete med Uppsala universitet driver ALT IPS, Institutet för Pentekostala Studier. ALT ansvarar själv för en vetenskaplig tidskrift, HYBRID. Genom IPS ansvarar ALT för forskningsserien IPS forskningsrapporter och i samarbetet med de norska högskolorna drivs gemensamt tidskriften SJLT, Scandinavian Journal for Leadership and Theology.