Mentor och utbildningsförsamling

Mentor och församling bidrar till praktisk träning

Kopplingen till en mentor och en utbildningsförsamling är en grundsten i Akademi för Ledarskap och Teologis fyraåriga, församlingsbaserade pastors- och ledarutbildning. Genom detta skapas en relation till den miljö där studenten senare kan komma att arbeta och bidrar till att utbildningen inte fjärmar sig från verkliga församlingsmiljöer. Det innebär också att studenten får direkt tillgång till verksamma praktiker, erfarna pastorer och andra ledare som för över kunskap och erfarenheter samt tränar studenten i arbetet.

Mentor

Mentorer är pastorer eller andra ledare som på ett reflekterat sätt kan bidra till studentens utbildningsprocess. En mentor bör vara en mogen och teologiskt kunnig person, ha församlingens och utbildningsledningens förtroende, och ha egen erfarenhet av församlingsledning. Mentorer som inte redan har genomgått Akademi för Ledarskap och Teologis mentorsutbildning eller motsvarande utbildning behöver ge utrymme för det utöver den tid som krävs för det pågående mentorskapet.

Mentorn, studenten och ALT skriver inför varje termin en överlåtelse som beskriver innehållet i den del av utbildningen som berör mentorn. Detta följs upp när nästa terminsöverlåtelse skrivs. Mentorn förväntas möta studenten regelbundet för samtal och gemensam reflektion. Mentorn ger också studenten feedback på hans/hennes insatser så att det upprätthålls en god lärandemiljö.

Utbildningsförsamling

Varje student på det fyraåriga programmet är knuten till en utbildningsförsamling under studietiden. Avsikten är att studenten behåller samma utbildningsförsamling under hela studietiden, men undantag från denna grundhållning kan av olika skäl behöva göras.

Grundmodellen utgår från att en utbildningsförsamling genom Akademi för Ledarskap och Teologi får möjlighet att träna och utbilda de ledare man har identifierat inom den egna församlingens sammanhang. Av geografiska och andra skäl kommer det dock för somliga studenter vara nödvändigt att flytta från sin hemförsamling för att kunna genomföra utbildningen. Då behöver studenten knytas till en annan församling.

En loggbok används för att säkerställa att studenten i tillräcklig grad exponeras för olika delar av församlingslivet (och inte t ex tränas enbart i ungdomsledarskap under utbildningstiden). Den kan utgöra underlaget för samtal med mentor. Ledarkurserna bidrar också till att utbildningsprocessen får tillräcklig bredd och djup.

Utbildningsförsamlingar bidrar årligen ett med regionalt huvudmannabidrag till utbildningen (3000 kr/heltidsstudent). Det täcker vissa kostnader kring studiecentrets miljö och bibliotek, vissa av studenters kostnader i samband med gemensamma träffar samt mentorsutbildning.

Församlingskontrakt Word PDF