Våra studiecenter

Våra studiecenter

Akademi för Ledarskap och Teologi vill göra teologisk utbildning tillgänglig för många i Sverige. Därför finns möjlighet att studera på regionala studiecenter i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå, samt på Campus Örebro. På alla platser finns studieledare, studiegemenskap och videokonferens genom vilken studenter kan delta i undervisning.

På samtliga studieorter erbjuds det fyraåriga Pastors- och ledarprogrammet, de teologiska ämneskurserna i årskurs 1–2 inom Pastors- och ledarprogrammet (Onsdagskurser), fristående kurser på studiecenter (Lördagskurser), Programmet för mission och interkulturella studier (PROMIS) samt Terminen för diakonalt och socialt arbete (DIOS).

På Campus Örebro erbjuds därutöver det Teologiska kandidatprogrammet (180 hp), Teologiskt program (120 hp), Teologiskt basår (60 hp), bibelvetenskaplig profil, samt religionsvetenskaplig profil.

ALT vill hjälpa församlingar att utbilda sina ledare. Genom våra studiecenter ges möjlighet för fler att ta del av teologisk ledarutbildning utifrån den församling eller organisation som man redan är delaktig i. Teologiskt intresserade kan genom ALT få del av både grundutbildning och fortbildning inom pendlingsavstånd.

Runt varje studieort finns några bärarförsamlingar samt en folkhögskola som har ett särskilt intresse och ansvar för att erbjuda goda utbildningsmiljöer i både skolan och församlingen. Det finns ett utvecklat samarbete med dessa församlingar inom våra huvudmannasamfund. Några församlingar är nyare, andra har längre historia. Det gemensamma är att de tar aktiv del i utbildningen genom att ge tid till mentorskap och bereda plats för träning i ledarskap.

Många fler församlingar runt våra studiecenter har idag goda erfarenheter av att fungera som utbildningsförsamling för studenter. Genom att vi utbildar mentorer och ger dem konkreta verktyg i mentorskapet skapas möjligheter för de flesta församlingar att involveras i utbildningen.