ALT högskola

ALT högskola (tidigare Örebro teologiska högskola, ÖTH) erbjuder utbildning inom teologi och religionsvetenskap. Som högskola med enskild utbildningsanordnare har ALT tillstånd att utfärda examina i det svenska högskolesystemet: Högskoleexamen i Teologi (120 hp), Kandidatexamen i teologi (180 hp), Magisterexamen i teologi (60 hp) samt Masterexamen i teologi (120 hp). Examenstillstånden bygger i samtliga fall på omfattande granskningar av utbildningen och lärosätet. I senaste utvärderingen av Universitetskanslersämbetet fick ALT (dåvarande ÖTH) omdömet att utbildningen håller ”hög kvalitet”.

Högskolans arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det bedrivs så att det uppfyller de krav som ställs på utbildning enligt högskolelagen. Som enskild utbildningsanordnare lyder ALT inte direkt under högskolelagen (1992:1434, med undantag av kap. 1) eller högskoleförordningen (1993:100), utan under lagen om tillstånd att utfärda vissa examina (1993:792). Utbildningen måste dock svara mot de särskilda krav som enligt högskoleförordningens bestämmelser gäller för de examina som högskolan ger. För att upprätthålla nödvändig kvalitet väljer ALT att följa de lagar och förordningar som gäller för statliga högskolor där dessa är tillämpliga.

ALT har framför allt spetskompetens i bibelvetenskap och systematisk teologi. I samarbete med ett par andra högskolor i Norden ger vi den enda masterutbildningen i praktisk teologi i Sverige.

Se vidare Övergripande strategiska mål för högskolan inom ALT.