Historia

ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi) har utvecklats och drivs av tre frikyrkorörelser som har sina rötter i den evangeliska väckelsen, i baptismen och i den pentekostala rörelsen. Inom dessa sammanhang finns en lång utbildningstradition. Bibelstudiet och bibelsamtalet har alltid haft en central plats i församlingslivet. Rörelserna har med rätta setts som en del av de svenska ”läsarna”. Detta syns också i hur aktiva dessa samfund varit i breda utbildningssatsningar med bibelskolor och folkhögskolor.

Idag har dessa samfund nio folkhögskolor som bedriver verksamhet på många ställen runtom i Sverige. Samfunden och dess utbildningsverksamheter har också ett rikt kontaktnät med andra utbildningsanordnare på olika platser i världen. De internationella kontakterna bygger till stor del på de olika samfundens historiska och nutida missionsengagemang.

Det har varit viktigt för dessa rörelser att också träna sina kommande ledare vid speciella utbildningar. Örebromissionen startade pastorsutbildning 1908 vid Örebro Missionsskola. Denna skola integrerade också Helgelseförbundets missionsskola vid Götabro år 1997. År 1993 fick Örebro teologiska högskola tillstånd att utfärda en tvåårig högskoleexamen och från år 2004 en teologie kandidatexamen. Svenska Alliansmissionen startade pastors- och missionärsutbildning 1919 som bedrevs vid Kortebo från 1927.

År 1992 startade även Örebro Missionsskola och Hyllie Park Folkhögskola den ledarutbildning som senare fick namnet Skandinavisk Akademi för Ledarskap och Teologi (SALT) genom sin breddning till samverkansparter i Danmark och Norge (en av dessa parter var Høyskolen for Ledelse og Teologi i Oslo). Pingst har en lång tradition av evangelistkurser och lärlingskap. Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium (PTS) startade 1999 i Uppsala med bas inom Pingströrelsens folkhögskolor. Alla dessa satsningar växte i hög grad fram som ett resultat av evangelisations- och missionsiver.

År 2010 samordnades arbetet vid Korteboskolan, PTS och SALT inom ramen för den utbildning som fick namnet ”Akademi för Ledarskap och Teologi”. Denna var organisatoriskt inte en egen juridisk person utan ett nätverk mellan de tre samfunden, deras folkhögskolor och Örebro teologiska högskola. Det gemensamma arbetet kring detta utbildningsprogram visade sig sammantaget ge en utbildning som väl svarade upp mot de förväntningar som samfunden hade på relevant ledarutbildning. Detta gjorde det naturligt att ta ytterligare ett steg för att samordna och knyta samman det stora nätverket för utbildning i en ny gemensam organisation – den ideella föreningen Akademi för Ledarskap och Teologi (2017). 

År 2023 gjordes en namnändring där det tidigare namnet på högskolan inom ALT - Örebro teologiska högskola (ÖTH) - kom att ersättas av ALT högskola.