Profil

Verksamheten inom Akademi för Ledarskap och Teologi bedrivs utifrån den värdegrund och de principdokument som är vägledande för ägarsamfunden Evangeliska Frikyrkan (EFK)Pingst FFS och Svenska Alliansmissionen (SAM)Detta innebär en grundläggande teologisk samsyn som bygger på evangelisk tro och de klassiska ekumeniska bekännelserna, i synnerhet den apostoliska och den så kallade nicenska trosbekännelsen. Vidare finns en gemensam betoning på evangelikal teologi (se Lausannedeklarationen och Kapstadsöverenskommelsen), ett karismatiskt liv och på en längtan efter förnyelse för att möta aktuella missionsutmaningar i en alltmer globaliserad värld.

För inriktning på ALT:s verksamhet betyder detta följande profil:

Utbildning på Bibelns grund med församlingens missionsuppdrag i centrum

ALT:s verksamhet ska bedrivas och utvärderas utifrån församlingens missionsuppdrag att förkunna evangelium för hela mänskligheten, göra alla folk till lärjungar och verka för rättvisa och försoning.

ALT:s ledarutbildning ska genomsyras av Bibelns centrala ställning som auktoritet för lära och liv och ha en öppenhet för Andens ledning och tilltal i den gemensamma bibelläsningen.

ALT utgår från en helhetssyn på missionsuppdraget som omfattar ”hela evangeliet för hela människan” och från att Andens ledning och kraft är nödvändig för att kunna utföra uppdraget. Utbildningen vill uppmuntra till att se nya möjligheter, bryta ny mark och tänka pionjärt både vad gäller församlingsarbete och sociala utmaningar i en alltmer globaliserad värld.

ALT ska utbilda ledare som är förankrade i sina egna traditioner så väl som i den samtida kontexten och som får redskap för att fördjupa trovärdigt församlingsliv i samtiden.

ALT ska verka för att medlemsorganisationernas internationella relationer också präglar utbildningen och ger resurser till församlingsliv i Sverige.

Församlingsbaserad utbildning

ALT ska bedriva en församlingsbaserad utbildning. Den lokala församlingens liv och tjänst är en viktig bas för studenternas lärande och teologiska fördjupning. Detta innebär också att församlingsledare är mentorer som stöder studenters lärande och att ALT tar vara på ledares erfarenhet och kompetens i utbildningen.

ALT önskar utrusta studenter till att bli reflekterande praktiker som kan använda kunskaper i tjänst och leda processer och utveckling i lokala församlingar.

Akademisk utbildning som ger en väl grundad tro

ALT vill träna ledare som har förmåga att självständigt pröva egna positioner mot andra synsätt och erfarenheter och som kan ge konstruktiva bidrag till samtidens utmaningar för såväl kyrka som samhälle.

ALT vill ge en god teologisk grund för ledares tjänst som gör att de tryggt kan pröva, försvara och förmedla sin tro i mötet med andra människor. Studenten ska få goda förutsättningar för att på olika sätt kunna gestalta och kommunicera teologi på ett troget och relevant sätt för andra människor både inom och utanför kyrkan.

Ledarutbildning utifrån en helhetssyn på människan

ALT vill arbeta med undervisning och vägledning så att det stödjer studenters personliga och andliga mognad och att de kan utveckla de förmågor och karismatiska gåvor som är en förutsättning för tjänst i Guds rike.

ALT ser det som en förutsättning för ledarskap att leva i hela relationer till andra. Studenter ska därför tränas i teamarbete, verka för försoning, uppmuntra andras utveckling och gåvor, samt kunna förmera ledarskap på olika nivåer.

ALT vill leda studenterna in i ett fördjupat lärjungaskap och hängiven efterföljelse av Jesus Kristus som också motiverar till ett livslångt lärande.