Organisation

ALT är en ideell förening med Evangeliska frikyrkanPingst FFS och Svenska Alliansmissionen som medlemmar. ALT ansvarar för utbildningen vid ALT högskola och ger ledarkurser i samverkan med samfundens folkhögskolor: Umeå folkhögskolaHyllie Park FolkhögskolaJune folkhögskolaKaggeholms folkhögskolaLiljeholmens folkhögskolaMariannelunds folkhögskolaMullsjö folkhögskola, Vinga folkhögskola och Örebro folkhögskola.

Föreningsstämma

En gång om året, eller efter behov, sammankallas en föreningsstämma enligt antagna stadgar. Medlemssamfunden utser representanter i förhållande till sin storlek. Föreningsstämmans dagordning regleras i stadgarna. Föreningsstämman utser valberedning som ger förslag på styrelse och dess ordförande.

Styrelse

Styrelsen har det juridiska och ekonomiska ansvaret. Styrelsen består av sex till nio personer. Rektor är adjungerade till styrelsen. Styrelsens ledamöter väljs på föreningsstämman för en mandatperiod på två år, där hälften av ledamöterna väljs/omväljs vid den årliga föreningsstämman. Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år. Styrelsen ansvarar för ALT:s alla angelägenheter och svarar inför föreningsstämman för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen utser rektor.

Verksamhetsrådet

Verksamhetsrådet (VR) är en samrådsfunktion för verksamhetsfrågor på strategisk nivå inom ALT:s hela verksamhetsfält. I VR ingår, förutom tjänstemän inom ALT, även rektorerna vid ägarsamfundens folkhögskolor, utvalda personer med kompetens inom högskola, samfundsrepresentanter samt eventuellt andra parter som ingått nära samarbete med ALT.

VR:s medlemmar utses av styrelsen eller av den som styrelsen utser. VR är den regelbundna mötesplatsen mellan ALT:s olika samverkande parter och är ett viktigt organ för att samråda och arbeta fram förslag till överenskommelser kring samverkanskurser. Samverkande parter har i VR en plats för reellt inflytande. Det gäller särskilt folkhögskolor som har anordnaransvar för delar av utbildning inom ALT. ALT driver utbildning inom olika utbildningsarenor som högskola, folkhögskola och församling/samfund. Inom VR kan samordning mellan dessa utbildningsarenor skapas.

Operativ ledning

ALT leds av en rektor som har ansvar för att ALT:s verksamhet utvecklas enligt medlemsorganisationernas intentioner och svarar inför styrelsen för att ledningen av verksamheten sker enligt beslutad delegations- och arbetsordning. Rektor har stöd av rektors ledningsråd som benämns verksamhetsledning. Förutom rektor består verksamhetsledningen även av studierektorer, administrativ chef och i förekommande fall prorektor. Dessa ledningsfunktioner är operativt ansvariga för sina delar.