Organisation

ALT är en ideell förening med Evangeliska frikyrkanPingst FFS och Svenska Alliansmissionen som medlemmar. ALT ansvarar för utbildningen vid Örebro teologiska högskola och ger ledarkurser i samverkan med samfundens folkhögskolor: Umeå folkhögskolaHyllie Park FolkhögskolaJune folkhögskolaKaggeholms folkhögskolaLiljeholmens folkhögskolaMariannelunds folkhögskolaMullsjö folkhögskola, Vinga folkhögskola och Örebro folkhögskola.

Föreningsstämma

En gång om året, eller efter behov, sammankallas en föreningsstämma enligt antagna stadgar. Medlemssamfunden utser representanter i förhållande till sin storlek. Föreningsstämmans dagordning regleras i stadgarna. Föreningsstämman utser valberedning som ger förslag på styrelse och dess ordförande.

Styrelse

Styrelsen har det juridiska och ekonomiska ansvaret. Styrelsen består av sex till nio personer. Rektor och prorektor är adjungerade till styrelsen. Styrelsens ledamöter väljs på föreningsstämman för en mandatperiod på två år, där hälften av ledamöterna väljs/omväljs vid den årliga föreningsstämman. Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år. Styrelsen ansvarar för ALT:s alla angelägenheter och svarar inför föreningsstämman för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen utser rektor.

Verksamhetsrådet

Verksamhetsrådet (VR) är en samrådsfunktion för verksamhetsfrågor på strategisk nivå inom ALT:s hela verksamhetsfält. I VR ingår, förutom tjänstemän inom ALT, även rektorerna vid ägarsamfundens folkhögskolor, utvalda personer med kompetens inom högskola, samfundsrepresentanter samt eventuellt andra parter som ingått nära samarbete med ALT.

VR:s medlemmar utses av styrelsen eller av den som styrelsen utser. VR är den regelbundna mötesplatsen mellan ALT:s olika samverkande parter och är ett viktigt organ för att samråda och arbeta fram förslag till överenskommelser kring samverkanskurser. Samverkande parter har i VR en plats för reellt inflytande. Det gäller särskilt folkhögskolor som har anordnaransvar för delar av utbildning inom ALT. ALT driver utbildning inom olika utbildningsarenor som högskola, folkhögskola och församling/samfund. Inom VR kan samordning mellan dessa utbildningsarenor skapas.

Operativ ledning

ALT leds gemensamt av en rektor och en prorektor, som tillsammans har ansvar för att ALT:s verksamhet utvecklas enligt medlemsorganisationernas intentioner. De bildar tillsammans med administrativ chef en operativ ledningsgrupp. Rektor och prorektor svarar inför styrelsen och ansvarar för ledningen av verksamheten enligt delegations- och arbetsordning.