Kvalitetsarbete ALT högskola

Kvalitetsarbete ALT högskola

Kvalitetsarbete vid ALT högskola

Kvalitetsarbetet vid ALT högskola (fd Örebro teologiska högskola, ÖTH) är det arbete som bedrivs för att systematiskt säkra och utveckla lärosätets kvalitet så att utbildningsverksamheten håller den kvalitet som satts upp som mål på olika områden eller utvecklas i rätt riktning mot dessa mål. Kvalitetsarbetet pågår på alla nivåer inom lärosätet och omfattar alla anställda och studenter som tillsammans formar en kvalitetskultur. Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs kontinuerligt enligt vissa bestämda processer och rutiner inom ramen för högskolans kvalitetssystem (läs mer i vår kvalitetssäkringspolicy som publiceras inom kort) för att säkra och utveckla hela verksamheten. Kvalitetsarbetet granskas med jämna mellanrum av Universitetskanslerämbetet.

Under läsåret 2020/2021 inleddes en revision av högskolans kvalitetssystem. På denna sida publiceras kontinuerligt interna uppföljningar och externa granskningar av kvalitetsarbetet för att identifiera utvecklingsområden och föreslå åtgärder som förbättrar kvaliteten.

Kvalitetssäkringspolicy för ALT högskola hittar du här.

Löpande uppföljning av kvalitetsarbetet

Kvalitetsrapport för ALT högskola 2022/2023

Kvalitetsrapport för ÖTH 2021/2022

Kvalitetsrapport för ÖTH 2020/2021

Programrapport kandidatprogram i teologi 2022-2023

Programrapport masterprogram i teologi 2022-2023

Programrapport för ÖTHs kandidatprogram i teologi 2021/2022

Programrapport för ÖTHs masterprogram i teologi 2021/2022

Programrapport för ÖTHs kandidatprogram i teologi 2020/2021

Programrapport för ÖTHs masterprogram i teologi 2020/2021

Externa granskningar av kvalitetsarbetet

Temautvärdering om hållbar utveckling (UKÄ)

Under 2017 genomförde UKÄ och sakkunniga bedömare en tematisk utvärdering av hur svenska lärosäten arbetar med hållbar utveckling. Resultatet kan du ta del av här.

Sammanfattningsvis visar UKÄs granskning av ALT högskola (fd ÖTH) att:

  • Lärosätets process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling avseende aspektområdet Styrning och organisation. 
  • Lärosätets process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling avseende aspektområdet Miljö, resurser och område. 
  • Lärosätets process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling avseende aspektområdet Utformning, genomförande och resultat. 

Örebro Teologiska Högskolas process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling. 

Temautvärdering om breddad rekrytering (UKÄ)

En nationell temautvärdering av svenska lärosätens arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande pågår under 2021. Resultatet kommer att publiceras här.

Granskning av likabehandling (DO)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) gör tillsyn av alla högskolor och universitet för att kontrollera att de följer de krav som diskrimineringslagen ställer på utbildningsanordnares arbete med så kallade aktiva åtgärder för att förebygga och undanröja diskriminering. En sådan tillsyn av ALT högskola pågick under 2021. DO har avslutat ärendet och gett några synpunkter för att förbättra pågående arbete för att förebygga diskriminering.

Granskning av lärosätets kvalitetssäkringsarbete (UKÄ)

Under 2021/22 genomförde UKÄ och sakkunniga bedömare en granskning av ALT högskolas kvalitetssäkringsarbete. Resultatet kan du ta del av här.