Kvalitetsarbete Örebro teologiska högskola

Kvalitetsarbetet vid högskolan är det arbete som bedrivs för att systematiskt säkra och utveckla lärosätets kvalitet så att utbildningsverksamheten håller den kvalitet som satts upp som mål på olika områden eller utvecklas i rätt riktning mot dessa mål. Kvalitetsarbetet pågår på alla nivåer inom lärosätet och omfattar alla anställda och studenter som tillsammans formar en kvalitetskultur. Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs kontinuerligt enligt vissa bestämda processer och rutiner inom ramen för högskolans kvalitetssystem (läs mer i vår kvalitetssäkringspolicy som publiceras inom kort) för att säkra och utveckla hela verksamheten. Kvalitetsarbetet granskas med jämna mellanrum, dels av Universitetskanslerämbetet, dels av European Council for Theological Education.

Under läsåret 2020/2021 inleddes en revision av högskolans kvalitetssystem. På denna sida publiceras kontinuerligt interna och externa granskningar av kvalitetssäkringsarbetet för att identifiera utvecklingsområden och föreslå åtgärder som förbättrar kvaliteten.

Kvalitetssäkringspolicy för Örebro teologiska högskola hittar du här.

Intern kvalitetsgranskning

Kvalitetsrapport för ÖTH 20/21 (kommer inom kort)

Programrapport för ÖTHs kandidatprogram i teologi 2020/21 (kommer inom kort)

Programrapport för ÖTHs masterprogram i teologi 2020/21 (kommer inom kort)

Externa granskningar

Temautvärdering om hållbar utveckling (UKÄ)

Under 2017 genomförde UKÄ och sakkunniga bedömare en tematisk utvärdering av hur svenska lärosäten arbetar med hållbar utveckling. Resultatet kan du ta del av här.

Sammanfattningsvis visar UKÄs granskning av Örebro teologiska högskola att:

  • Lärosätets process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling avseende aspektområdet Styrning och organisation. 
  • Lärosätets process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling avseende aspektområdet Miljö, resurser och område. 
  • Lärosätets process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling avseende aspektområdet Utformning, genomförande och resultat. 

Örebro Teologiska Högskolas process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling. 

Temautvärdering om breddad rekrytering (UKÄ)

En nationell temautvärdering av svenska lärosätens arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande pågår under 2021. Resultatet kommer att publiceras här.

Granskning av likabehandling (DO)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) gör tillsyn av alla högskolor och universitet för att kontrollera att de följer de krav som diskrimineringslagen ställer på utbildningsanordnares arbete med så kallade aktiva åtgärder för att förebygga och undanröja diskriminering. En sådan tillsyn av ÖTH pågår under 2021. Resultatet kommer att publiceras här.